Undersøgelse af vold på botilbud

12-05-2016

Socialstyrelsen har offentliggjort en rapport om vold på botilbud og forsorgshjem. Undersøgelsen er baseret på ti konkrete voldsepisoder og har fokus på både risikofaktorer og forebyggelse.

Socialstyrelsen har offentliggjort en rapport om voldsepisoder på botilbud og forsorgshjem efter servicelovens § 107, 108 og 110. Rapporten er baseret på en tværgående analyse af ti konkrete situationer, hvor en borger har udvist voldelig eller anden udadreagerende adfærd såsom trusler. 

Formålet med undersøgelsen er at få større viden om både risikofaktorer og forebyggelsesmuligheder.

Borgerne har komplekse problemstillinger

Borgerne i undersøgelsen har komplekse sociale, psykiatriske og kognitive problemstillinger. Det drejer sig om social udsathed, skizofreni, autisme, udviklingshæmning, hjerneskade og personlighedsforstyrrelse med videre. Alle har kommunikative vanskeligheder, og mange mangler stabile sociale relationer.

I analysen fremhæves vigtigheden af, at der er opmærksomhed på de tegn og signaler på øget stress, som borgeren udviser i hverdagen, herunder også reaktioner ved medicinændringer.

Ifølge rapporten er flere af sagerne karakteriseret ved utilstrækkelig dokumentation eller begrænset systematik og refleksion over mulige mønstre eller forandringer i borgerens adfærd.

Det fremgår her, at netop sammensatheden af borgernes problemstillinger kan gøre det vanskeligt for personalet at identificere et forhøjet stressniveau og kræver viden om andre lidelser og sociale problemer udover borgerens psykiatriske eller kognitive vanskeligheder. 

Udfordringer og forebyggelsesmuligheder

Analysen identificerer en række udfordringer og risikofaktorer og peger på, at botilbud og forsorgshjem med fordel bl.a. kan sætte fokus på: 

  • Inddragelse af borgerne selv og deres eventuelle netværk
  • Udredning af borgernes kommunikative og kognitive ressourcer
  • Virkningsfulde metoder og redskaber som eksempelvis Low Arousal 
  • Supervision og refleksion over egen praksis
  • Brugen af handleplaner (jf. servicelovens § 141) 
  • De fysiske rammer herunder i relation til borgerens mulighed for at trække sig i en konfliktsituation
  • Omsætning af voldsforebyggelsespolitikker til klare pædagogiske handleanvisninger
  • Brugen af eksisterende koordinerings- og dialogredskaber  i det tværsektorielle samarbejde.

Analyseresultaterne vil indgå i det kommende arbejde med at udforme nationale retningslinjer for forebyggelse af vold på botilbud og forsorgshjem. Retningslinjerne ventes færdige i 2017.

Rapporten er udarbejdet af Defactum, Region Midtjylland.

Få adgang til undersøgelsen: Vold på botilbud og forsorgshjem

 

 

 

Senest opdateret 12-05-2016

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her