Social- og Boligstyrelsen lancerer strategi for et nyt og helhedsorienteret bygningsreglement

11-06-2024

Regeringen og et bredt politisk flertal har indgået en politisk tillægsaftale om klimakrav til byggeriet. I den forbindelse lancerer Social- og Boligstyrelsen en strategi for et helhedsorienteret bygningsreglement, der imødekommer kravene i tillægsaftalen.

I maj 2024 blev der indgået en bred politisk tillægsaftale, som fremskynder byggeriets grønne omstilling. Kravet til bygningers klimapåvirkning strammes, og flere byggerier og selve byggeprocessen omfattes af klimakravet.

Som led i aftalen skal den grønne omstilling understøttes af en grundlæggende revision af bygningsreglementet. Derfor lancerer Social- og Boligstyrelsen en samlet strategi for udvikling af et helhedsorienteret bygningsreglement, som skal danne rammen for det kommende arbejde.

Strategien er bygget op om fire temaer og 18 initiativer. Resultaterne for hvert af de fire temaer skal koordineres, så det sikres, at et nyt bygningsreglement udvikles med øje for sammenhæng og helheder.

De fire temaer har fokus på:

  1. at tekniske krav til nybyggeris sikkerhed, sundhed, energiforbrug og klimapåvirkning skal balanceres og tilpasses, så kravene går hånd i hånd og understøtter ny byggeskik
  2. at tekniske krav ved renovering og ændring af en bygnings anvendelse skal tilpasses og forenkles, så den eksisterende bygningsmasse kan udnyttes bedre
  3. at krav til den kommunale byggesagsbehandling og certificeringsordningerne skal samordnes, så den samlede proces for godkendelse af en byggesag forenkles med øje for byggeriets processer
  4. at bygningsreglementet i øget grad skal understøtte branchens og kommunernes brug af digitale processer og værktøjer.

Arbejdet med at gennemføre en grundlæggende revision af bygningsreglementet vil blive gennemført i perioden 2024-28. En vigtig del af udviklingsarbejdet vil være et tæt samarbejde med byggebranchen og kommuner gennem alle år.

Se strategien for et helhedsorienteret bygningsreglement

Hvis du vil dykke ned i den politiske tillægsaftale om indfasning af klimakrav, kan du finde den på Social-, Bolig- og Ældreministeriets hjemmeside (sm.dk):

"Ny aftale stiller ambitiøse klimakrav til nyt byggeri"

Kontakt

Tine Faarup
Chefkonsulent