Ny lovende model for håndtering af skolefravær

25-06-2024

Skolefravær er et fælles ansvar for alle omkring barnet og skal løses med udgangspunkt i barnets egne ønsker og behov. Det er afsættet for en ny samarbejdsmodel, der viser gode resultater. Modellen er udviklet i samarbejde med tre kommuner, og resultater er bl.a., at børnenes trivsel forbedres, og fraværet falder.

”Vi er ikke så optaget af, om det er PPR eller skole, vi er mere optaget af, hvad det er for en opgave, og så gør vi noget alle sammen. Vi får taget ansvar, vi kigger på barnet, og så gør vi noget.”  

Skoleleder

Der kan være mange grunde til, at et barn mister lysten til at gå i skole og er væk i større eller mindre omfang. Ofte er skolefraværet barnets måde at håndtere noget på, som er svært, og der findes ikke én løsning, som afhjælper fraværet for alle børn.

Så hvor skal man tage fat som kommune? Hvordan skal man fx organisere samarbejdet, og er der særlige opmærksomhedspunkter? Det giver Social- og Boligstyrelsen et bud på med en ny model for arbejdet med skolefraværsindsatser.

”Skolefravær fylder rigtig meget i mange kommuner, og for den enkelte familie kan det have store konsekvenser. Derfor er vi glade for, at vi kan se gode resultater for både trivslen og fraværet i de kommuner, som har været med til at udvikle og arbejdet med modellen. Noget af det centrale i arbejdet er for mig, at skolefravær er et fælles ansvar, og at børnenes og forældrenes perspektiv er styrende for indsatsen”, siger vicedirektør i Social- og Boligstyrelsen Jakob Lynge Lind.

Modellen kort fortalt

Centralt for modellen er værdigrundlaget. Modellen bygger på en forståelse af, at håndtering af skolefravær er et fælles ansvar og kræver en helhedsorienteret, sammenhængende indsats.

Ikke mindst skoler, PPR og kommunale myndighedsafdelinger har alle en rolle at spille, ligesom det er afgørende, at der ikke blot er fokus på læringsmiljøet i skolen, men ses bredt på relationer, fritidsliv, forhold i hjemmet og barnet selv.

Indsatser er derfor heller ikke afgrænset til fx individuelle behandlingsindsatser, specialundervisning eller visiterede indsatser efter barnets lov. En indsats kan også være et kollektivt tiltag i klassemiljøet eller aftaler med personer i barnets netværk, der kan yde støtte i bestemte situationer. Afhængigt af kompleksiteten og fraværets omfang kan der være behov for, at der bliver iværksat flere samtidige tiltag.

Det er desuden grundlæggende for modellen, at barnets og forældrenes perspektiver bliver inddraget både i dialog, planlægning og beslutninger. Barnet skal mødes med åbenhed og interesse, og indsatsen skal tage udgangspunkt i barnets ønsker og behov.

Kom-i-skole-team

Blandt de organisatoriske forudsætninger for modellen er kommunens etablering af et tværfagligt kom-i-skole-team, som har særlig viden om skolefraværsproblematikker. Teamet skal støtte skolerne i håndtering af bekymrende skolefravær og styrke forståelsen for de udfordringer, som børn med et bekymrende skolefravær oplever.

Teamet spiller også en rolle i at understøtte et tillidsfuldt og velkoordineret samarbejde mellem børn, forældre, skole og andre fagprofessionelle som fx en familiebehandler, og det er derfor vigtigt, at teamets medarbejdere har relationelle og faciliterende kompetencer.

Hent modelbeskrivelsen

Bedre trivsel og mindre fravær

Arbejdet med modellen viser bl.a., at størstedelen af de deltagende børn og unge oplever en forbedring af deres mentale sundhed og trivsel. Det ses også, at børnene og de unge i mindre grad er påvirket af faktorer, som gør det svært for dem at være i skolen, og hovedparten har også mindre fravær, når de afslutter indsatsforløbet, end da de startede.

Generelt har projektkommunerne oplevet modellen som meningsfuld, og at den kan styrke helhedsorienterede indsatser med afsæt i barnet eller den unges samlede behov. Det er dog særligt blandt de direkte involverede, at den faglige praksis konkret er blevet styrket. En særlig udfordring har været inddragelsen af myndighedsafdelingerne, som typisk først involveres sent, fx ved underretninger.

Hent evalueringen af modellen


Baggrund

Model for samarbejde og indsatser til børn og unge med bekymrende skolefravær er udviklet i 2019-23 af Social- og Boligstyrelsen i tæt samarbejde med kommunerne Herning, Hørsholm og Slagelse samt Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

Projektet er evalueret af Rambøll Management Consulting. Social- og Boligstyrelsen har i projektperioden løbende revideret modellen på baggrund af erfaringer fra de tre deltagende kommuner samt resultater fra evalueringen.

 

Kontakt

Lise Skov Pedersen
Specialkonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her