Forløbsbeskrivelser for børn og voksne med psykoser

18-06-2024

To nye udgivelser skal bidrage til at styrke indsatsen til personer med alvorlige psykiske lidelser som fx skizofreni og paranoide psykoser. Udgivelserne beskriver, hvordan tidlige og intensive indsatser kan tilrettelægges på tværs af regional og kommunal indsats, så der skabes sammenhængende forløb.

Psykoselidelser som fx skizofreni, skizotypisk sindslidelse og paranoide psykoser er alvorlige psykiske lidelser, der kan påvirke alle aspekter af livet - herunder levetid, sundhed, trivsel, relationer, uddannelse og beskæftigelse.

For at give den enkelte borger de bedste muligheder for at leve et så tilfredsstillende og meningsfuldt liv som muligt – og måske komme sig helt -  er det afgørende med en tidlig, intensiv indsats og sammenhæng på tværs af den regionale psykiatri og det kommunale socialområde.

Beskrivelser af forløb på tværs af sektorer

I den politiske aftale om en 10-års plan for psykiatrien sættes fokus på, at indsatsen til personer med en svær grad af psykisk lidelse skal styrkes. Der er i den sammenhæng bl.a. udarbejdet to beskrivelser af forløb for mennesker med psykoselidelser - den ene om børn og unge, den anden om voksne.

Udgivelserne beskriver tilrettelæggelsen af en indsats, der inkluderer både social- og sundhedsområdet. Et tæt samarbejde kan fx understøttes af gennemgående kontaktpersoner i den regionale psykiatri og i kommunen, som sammen koordinerer forløbet og skaber sammenhæng for borgerne på tværs af indsatserne.  

Det anbefales også, at der systematisk afholdes tværsektorielle netværksmøder og arbejdes ud fra fælles samarbejdsplaner, så det sikres, at indsatserne har et fælles mål og understøtter hinanden på tværs af sektorerne. 

Tidlig opsporing og behov for øget viden

Forløbsbeskrivelsen for børn og unge har bl.a. fokus på at styrke en tidlig opsporing i de arenaer, hvor børn og unge har deres almindelige hverdagsliv som fx skole og ungdomsuddannelse. Opsporingen kan også finde sted, hvor børn og unge allerede modtager en indsats, fx i tidlige forebyggende tilbud eller på børne- og ungehjem.

Overgangen til voksenlivet kan være en sårbar periode, hvor den unge ofte fortsat har brug for støtte for at komme godt videre og fastholde uddannelse, arbejde og sociale relationer. Forløbsbeskrivelsen sætter særligt fokus på, hvordan man kan understøtte processen og forberede den unge og familien på skiftet fra støtte eller behandling på børne- og ungeområdet til voksenområdet.

Forløbsbeskrivelsen for voksne fokuserer særligt på behovet for bedre viden og kompetencer i den kommunale socialpsykiatri i forhold til målgruppens udfordringer.

På længerevarende botilbud skal der fx være faglighed til at arbejde med borgerens helbred, herunder medicinhåndtering. Der skal også være adgang til sundhedsfaglig rådgivning uden for tilbuddet og til specialiseret viden om psykoselidelser, så forebyggelse af voldsomme episoder højnes, samtidig med at borgerens retssikkerhed sikres.

Begge udgivelser er tilgængelige på Sundhedsstyrelsens hjemmeside:

Hent forløbsbeskrivelsen på sst.dk om voksne med psykoselidelser

Hent forløbsbeskrivelsen på sst.dk om børn og unge med psykoselidelser

Arbejdet med forløbene i praksis

Forløbsbeskrivelserne stilles nu til rådighed for kommuner og regioner med henblik på implementering. For regionerne drejer det sig særligt om udbredelsen af ambulant, tværfaglig behandling af målgruppen, mens implementeringsopgaven for kommunerne især handler om at styrke koordineringen i forløb for målgruppen.

Regeringen, Danske Regioner og KL har indgået en aftale om udmøntningen af midler til implementeringen af behandlingsforløb for personer med psykoselidelser. Til dette formål er der afsat 138,0 mio. kr. for årene 2024 og 2025 og 142,8 mio. kr. årligt fra 2026 og fremover.

Aftalen indebærer, at regionerne skal prioritere midlerne til at udbrede ambulant og tværfaglig behandling for målgruppen, såsom OPUS-programmet. Kommunerne skal fokusere på at styrke koordineringen af behandlingsforløbene for disse personer.

De afsatte midler skal ses i sammenhæng med andre initiativer, der er iværksat under Aftale om en 10-årsplan for psykiatrien og Aftale om en bedre psykiatri. Fordelingen af midlerne mellem regionerne og kommunerne fremgår af aftalen

Se udmøntningsaftalen hos Indenrigs- og Sundhedsministeriet (pdf)

Sundhedsstyrelsen og Social- og Boligstyrelsen vil følge anvendelsen af forløbsbeskrivelserne og evaluere implementeringen i 2026.

Om forløbsbeskrivelserne

De to forløbsbeskrivelser er lavet i et tæt samarbejde mellem Sundhedsstyrelsen og Social- og Boligstyrelsen. Styrelserne har modtaget rådgivning af en bredt sammensat arbejdsgruppe med repræsentanter fra Kommunernes Landsforening, Danske Regioner, forskellige faglige selskaber og organisationer samt repræsentanter for EN AF OS-indsatsen under Sundhedsstyrelsen.

De nye beskrivelser af forløbene er særligt relevante for fagpersoner, planlæggere og beslutningstagere i kommuner og regioner. Derudover kan patienter/borgere og deres pårørende også benytte beskrivelserne til at få et overblik over forløbet og mulighederne for at få hjælp.

Sammen med beskrivelserne er der udarbejdet to baggrundsrapporter, der beskriver det faglige grundlag for forløbsbeskrivelserne.

Hent baggrundsrapporten på SST.dk om voksenområdet

Hent baggrundsrapporten på SST.dk om børne- og ungeområdet

 

Kontakt

Rune Løgstrup
Specialkonsulent

Kontakt

Astrid Lindholm Harlou
Fuldmægtig