Byggeriets klimapåvirkning

10-01-2024

Social- og Boligstyrelsen har set nærmere på opgørelsen af byggeriets klimapåvirkning i forbindelse med de politiske forhandlinger for fastsættelse af grænseværdi for bygningers klimapåvirkning.

I Danmark er der sat en grænse for, hvor meget CO2e nybyggeri må udlede. Grænsen blev sat i 2021 som led i aftalen om national strategi for bæredygtigt byggeri. Grænsen strammes hvert andet år frem mod 2030.

Social- og Boligstyrelsen har i den anledning set nærmere på opgørelsen af byggeriets klimapåvirkning og den andel byggeriet tegner sig for af Danmarks samlede udledning af CO2e.

Figur 1: Oversigt over Danmarks forbrugsbaserede klimaaftryk sammenlignet med udledningerne fra byggeriet
Figur 1: Oversigt over Danmarks forbrugsbaserede klimaaftryk sammenlignet med udledningerne fra byggeriet

Læs mere om Social- og Boligstyrelsens opgørelse af byggeriets klimapåvirkning i dette faktaark:

Faktaark om CO2e-udledninger fra byggeriet

  • I Danmark udleder byggeriet, eksklusiv anlægssektoren, ca. 5,5 - 6,4 mio. tons CO2e om året. Det dækker udledninger forbundet med opførelse, renovering og vedligehold af alle bygninger i Danmark, herunder også den udledning, der sker ved produktion af de byggematerialer, der anvendes og udledningen fra byggepladsen. Derimod indgår udledninger fra bygningernes energiforbrug til bygningernes drift forbrug ikke i opgørelsen.
  • Nybyggeriet alene udleder ca. 3,2 mio. tons CO2e årligt.

Hvordan er dette opgjort?

  • Opgørelsen er baseret på Energistyrelsens publikation ”Danmarks globale klimapåvirkning – Global afrapportering” (GA) fra 2021. Her opgøres de samlede drivhusgasudledninger af det danske forbrug. Opgørelsen omfatter således udledningen fra produktionen af det som forbruges i Danmark uanset om udledningen fra produktionen finder sted inden for landets grænser (territorialt) eller i udlandet.
  • Grunden til, at der tages udgangspunkt i de forbrugsbaserede udledninger og ikke i de territoriale udledninger er, at nybyggeri og renovering af bygninger i Danmark i høj grad udføres med materialer produceret i udlandet. Derfor vil det ikke give et retvisende billede af det faktiske klimaaftryk udelukkende at lægge de territoriale udledninger til grund for opgørelsen.
  • Udledninger i forbindelse med renoveringer indgår også i den samlede opgørelse over byggeriets udledninger. Usikkerheden i opgørelsen af udledningerne fra renoveringsaktivitet er dog større end for nybyggeri. Derfor er de samlede udledninger fra byggebranchen angivet med et spænd mellem 5,5 - 6,4 mio. tons CO2e om året.
  • Udledninger fra energiforbruget i bygninger er ikke medtaget i denne opgørelse, da udledningerne ikke afhænger af byggebranchens aktiviteter. Disse udledninger ligger i energi- og forsyningssektoren.

Byggeriets andel af Danmarks samlede forbrugsbaserede udledninger af CO2e

  • De samlede danske forbrugsbaserede CO2e-udledninger var i 2021 63 mio. tons CO2e
  • Byggeriets klimapåvirkning svarer til ca. 10 pct. af Danmarks samlede forbrugsbaserede CO2e-udledninger. Nybyggeriet alene udgør ca. 5 pct. af de forbrugsbaserede udledninger.

Kontakt

Byggeri