Revidering af byggeriets aftalevilkår (AB-systemet) lægges i nye rammer

11-05-2023

Social- og Boligstyrelsen kommer fremover ikke til at være en del af den tilbagevendende revidering af byggeriets aftalevilkår, det såkaldte AB-system.
Arbejdet med at revidere AB-systemet overdrages til bygge- og anlægsbranchen.

Bygge- og anlægsbranchen har tradition for at benytte frivillige standardvilkår, når der skal indgås kontrakter om bygge- og anlægsarbejder eller tilhørerende rådgivning.
Standardvilkårene, der kaldes ”Almindelige betingelser” – i daglig tale AB – er såkaldte agreed documents. Det vil sige, at byggeriets parter igennem forhandling er nået til enighed om indholdet.

Systemet revideres løbende for at imødekomme den udvikling, der finder sted i branchen. Den seneste revision af AB skete i 2018 og kaldes AB18.
Social- og Boligstyrelsen har i en årrække varetaget sekretariatsbetjeningen af det udvalg, der reviderer AB-systemet. Udvalget består blandt andet af repræsentanter fra bygge- og anlægsbranchen.

Branchen overtager opgaven

Brugen af standardvilkår er ikke reguleret ved lov, og det har derfor længe stået klart, at sekretariatsbetjeningen ikke er en opgave for Social- og Boligstyrelsen, da styrelsen formelt ikke har hjemmel på området.
Da den administrative bistand til AB-systemet desuden udgør en ikke uvæsentlig økonomiske byrde, er det besluttet, at styrelsen træder ud af rollen som facilitator for AB-udvalget efter mødet med udvalget d. 7. juni 2023.

”Vi skal bruge vores ressourcer mest hensigtsmæssigt, og da det ikke er en myndighedsopgave at facilitere forhandlingerne af byggebranchens interne aftaledokumenter, mener vi, at det er på tide at bygge- og anlægsbranchen hjemtager opgaven, som det er kutyme inden for andre brancher.
Social- og Boligstyrelsen har et konstruktivt og tæt samarbejde med bygge- og anlægsbranchen på andre områder, som vi fortsat vil prioritere højt.
Det er vores forventning, at branchen er i stand til løfte opgaven på bedste vis fremover, og vi hjælper naturligvis med at overdrage erfaringer og viden”, siger vicedirektør i Social- og Boligstyrelsen Lise Aaen Kobberholm.

Social- og Boligstyrelsen vil i juni tage en drøftelse med branchen om, hvordan den administrative understøttelse af AB-systemet på en hensigtsmæssig måde kan overdrages.

Kontakt

Byggeri