Ny model skal styrke tilliden mellem borger og kommune

19-01-2023

Tillid, dialog og samarbejde er vigtige forudsætninger for, at borgere med handicap oplever at få den indsats, de har behov for. Socialstyrelsen vil i samarbejde med Aarhus, Roskilde og Hedensted kommuner og VIVE udvikle en model der skal styrke relationen til borgerne.

Kommunerne får mange klager over sagsbehandlingen på handicapområdet, og antallet af hjemvisninger og omgørelser hos Ankestyrelsen er højt. Undersøgelser viser desuden, at inddragelsen af og samarbejdet med borgeren i sagsbehandlingen ofte er mangelfuld. Det betyder, at mange borgere med handicap ikke oplever, at de får den indsats, de har behov for, for at få et meningsfyldt og tilfredsstillende liv.

Styrket tillid, samarbejde og inddragelse

Som del af en samlet retssikkerhedspakke iværksætter Socialstyrelsen derfor nu initiativet Borgeren i centrum.

Initiativet skal understøtte en omlægning mod en mere gennemsigtig sagsbehandling, hvor tillid, inddragelse og samarbejde med borgeren er i fokus, og hvor sagsbehandlingen er tilpasset borgerens forudsætninger.

Initiativet skal resultere i en samlet model, hvor gode måder at samarbejde med borgere med forskellige handicaps er testet i praksis.

Modellen udvikles i samarbejde med Aarhus, Roskilde og Hedensted kommuner og forventes at være færdig og beskrevet med udgangen af 2025, så andre kommuner kan bruge den. VIVE indgår i projektet som evaluator.

”Vi har rigtig gode erfaringer med at opbygge en tillidsfuld relation mellem familie og sagsbehandler på børnehandicapområdet og ser frem til bringe vores erfaringer ind i arbejdet med modellen på voksenhandicapområdet"

Socialchef Lotte Henriksen, Aarhus Kommune.

Den faglige tilgang i modellen

Modellen er bygget op om fire kerneelementer, der skal spille sammen og i forening dels styrke tilliden og samarbejdet mellem borger og sagsbehandler og dels sikre, at borgerens indsats er den rette. De fire elementer er kommunikation, kontakt, forventningsafstemning og systematisk feedback.

Arbejdet med kerneelementerne baseres på otte principper for recovery-orienteret rehabilitering, som Socialstyrelsen har udviklet i samarbejde med fire partnerskabskommuner. Dermed understøtter modellen en recovery-orienteret rehabiliterende sagsbehandling og kan anvendes sammen med eller uafhængigt af sagsbehandlingsmetoden VUM 2.0.

Læs mere om Borgeren i centrum

Se de otte principper for en recovery-orienteret rehabilitering (pdf)

Læs mere om retssikkerhedspakken på handicapområdet

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her

Kontakt

Helle Wittrup-Jensen
Specialkonsulent