Styrk sagsbehandlingen i børne- og ungesager

07-09-2022

Ønsker I mere kvalitet i sagsbehandlingen på udsatte børne- og ungeområdet i jeres kommune? Den Permanente Task Force på børne- og ungeområdet tilbyder hjælp til at udvikle kvaliteten af sagsbehandlingen på baggrund af den enkelte kommunes egne styrker, udfordringer og potentialer. Ansøgningsfristen er 1. december 2022.

Systematisk og målrettet sagsbehandling, hvor barnet, familien og netværket inddrages, er afgørende for, at udsatte børn og unge får den nødvendige støtte og hjælp til at lykkes bedst muligt i eget liv.

Som kommune har I nu mulighed for at ansøge om et forløb, hvor Task Forcen understøtter jer i at udvikle og løfte kvaliteten i sagsbehandlingen.

Hvad sker der i et Task Force-forløb?

Et Task Force-forløb har fokus på, hvordan I kan øge kvaliteten i sagsbehandlingen på børne- og ungeområdet og dermed øge effekten af de indsatser, der iværksættes. Forløbet tager udgangspunkt i jeres kommunes praksis inden for Social- og Ældreministeriets fire pejlemærker for kvalitet i sagsbehandlingen: Inddragelse, faglig udredning, valg af indsats og opfølgning.

I forløbet tilbyder vi rådgivning og forskellige aktiviteter, der kan understøtte udvikling og implementering i jeres praksis. Vi har især fokus på:

 • Kompetenceudvikling
 • Arbejdsgange og procedurer
 • Ledelse og styring.

Hvordan foregår det?

Forløbet indledes med en analyse af jeres myndighedspraksis på børne- og ungeområdet. Samtidig igangsættes relevante udviklingsaktiviteter og kompetenceudvikling til rådgivere og faglige ledere.

På baggrund af analysen og Task Forcens anbefalinger laver vi i samarbejde en udviklingsplan, der fastlægger de mål og resultater, som I forventer at nå i jeres kommune under forløbet. Task Forcen forpligter sig til at støtte jer i udformningen, gennemførelsen og opfølgningen af udviklingsarbejdet.

Udviklingsforløbet afsluttes med en statusrapport, hvor der følges op på de igangsatte udviklingsaktiviteter.  Som noget nyt tilbyder vi også et opfølgende møde 8 måneder herefter for at understøtte, at der fortsat er fokus på fremdrift og kvaliteten af sagsbehandlingen.

Det samlede forløb varer i ca. to år, og det er gratis for kommunen at deltage. Forløbet gennemføres i et samarbejde mellem jer, Socialstyrelsen og Ankestyrelsen.

Hvad er jeres udbytte?

Et Task Force-forløb bidrager til at styrke kvaliteten af sagsbehandlingen og understøtter en helhedsorienteret og systematisk praksis. Kommuner, der tidligere har deltaget i et forløb, oplever blandt andet disse forbedringer: 

 • Fokuserede børnefaglige undersøgelser
 • Børn og forældres perspektiv inddrages i øget grad
 • Øget inddragelse af netværket omkring barnet
 • Præcise og målbare mål i handleplaner
 • Kvalificering af arbejdsgange for sagsbehandlingen
 • Kvalificering og læringsorienteret brug af ledelsestilsyn
 • Højere grad af ensartethed i sagsbehandlingen
 • Kompetenceudvikling af både rådgivere og ledere

Sådan søger I om et Task Force-forløb

Der igangsættes en ny ansøgningsrunde til forløb med start i 2., 3. og 4. kvartal 2023. Ansøgningsfristen er  1. december 2022 kl. 12.00.

Find ansøgningsskemaet og læs om ansøgningsprocessen

Rettelse: Det fremgik tidligere fejlagtigt af manchetteksten under overskriften, at fristen var 6. december 2021. Det er rettet til 1. december 2022.  Red.

Senest opdateret 14-09-2022

Kontakt

Marie Kaas
Specialkonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her