SØM skaber fælles forståelse for arbejdet med sociale investeringer

07-04-2022

Erfaringer fra rådgivningsforløb om Den Socialøkonomiske Investeringsmodel (SØM) viser, at modellen skaber en fælles forståelse af og et fælles sprog for arbejdet med sociale investeringer på tværs af fagligheder og organisation. Socialstyrelsen tilbyder løbende rådgivning og vejledning i brugen af SØM.

Mange kommuner har været på Socialstyrelsens uddannelse i Den Socialøkonomiske Investeringsmodel (SØM). Erfaringer har dog vist, at der også skal mere intensiv rådgivning til for at kommuner tager SØM mere konsekvent og systematisk i anvendelse. Socialstyrelsen har derfor tilbudt skræddersyet rådgivning til kommuner, der har ønsket at styrke brugen af SØM. 

Nu foreligger en erfaringsopsamling fra Rambøll om de skræddersyede forløb, som syv kommuner modtog henover perioden 2019-21.

Rådgivningens indhold

Rådgivningsforløbene har været bygget op om en fast fasemodel og tre tematiske spor med fokus på hhv. Data og beregning, Styring og prioritering samt Ledelse, kultur og samarbejde. Det konkrete indhold har været tilpasset den enkelte kommune.

Erfaringsopsamlingen viser, at det har været vigtigt med en indledende afklaring af ønsker og behov for at understøtte kapacitetsopbygning og forankring af SØM i den enkelte kommune. Arbejdet med en konkret caseberegning har givet mulighed for konkret erfaring med de forskellige udfordringer, der opstår i mødet mellem model og virkelighed.

De deltagende kommuner har særligt haft behov for rådgivning om at håndtere målgrupper, der ikke direkte indgår i SØMs vidensdatabase. En anden vigtig problemstilling har været, hvordan man skal tilgå SØM-beregninger af indsatser, hvor der er begrænset viden og data. Det har desuden været vigtigt at understøtte kommunerne i at håndtere usikkerheder forbundet med beregningerne.

Kommunernes udbytte af forløbene

Erfaringsopsamlingen viser, at der er stor tilfredshed med rådgivningsforløbene som helhed. 94 pct. af deltagerne svarer således, at de i høj eller meget høj grad er tilfredse med forløbet.

Det fremgår også, at rådgivningsforløbene i vid udstrækning har styrket deltagernes viden og forståelse, bl.a. af hvad SØM kan og ikke kan, hvad det kræver at gennemføre beregninger i SØM, og hvordan SØM kan bidrage i forhold til en investeringstankegang. Desuden angiver deltagerne, at SØM bidrager til at skabe en fælles forståelse af og et fælles sprog for arbejdet med sociale investeringer på tværs af fagligheder og organisation.

Det fremhæves som et opmærksomhedspunkt, at der kan være en risiko for, at arbejdet i nogle kommuner bliver meget personbåret, og det pointeres, at der er behov for at sikre en bæredygtig forankring af læring, erfaring og kompetencer i den enkelte kommune.  

Hent erfaringsopsamlingen om rådgivningen (pdf)

Nye guides og mere rådgivning

I tillæg til erfaringsopsamlingen er der udarbejdet en række anvendelsesorienterede guides til kommunale ledere og medarbejdere med refleksionsspørgsmål til, hvordan man kan implementere SØM i ens organisation, og hvordan man kan arbejde med konkrete SØM-beregninger.

Hent de nye guides om SØM i bunden af denne side

Socialstyrelsen understøtter udbredelsen og forankringen af SØM. Socialstyrelsens SØM-enhed tilbyder derfor løbende sparring og rådgivning om såvel tekniske aspekter af SØM som konkrete SØM-beregninger:

Læs mere om sparring og rådgivning om SØM her

I løbet af foråret 2022 vil det være muligt at ansøge om intensive og skræddersyede implementeringsforløb i SØM, der bygger på erfaringerne fra de hidtidige rådgivningsforløb.

Vi annoncerer det i SØMs nyhedsbrev, når der kan søges.

Tilmeld dig SØMs nyhedsbrev og hold dig opdateret

Senest opdateret 07-04-2022

Kontakt

Andreas Vestermark
Specialkonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her