På vej mod en specialeplanlægning på socialområdet

23-05-2022

Social- og Ældreministeriet har offentliggjort afrapporteringen af evalueringen af det specialiserede socialområde sammen med et nyt politisk udspil. Socialstyrelsen har bidraget til evalueringen med en model for en specialeplanlægning, der skal bidrage til at sikre, at der er de højt specialiserede indsatser til rådighed, der er behov for.

Social- og Ældreministeriet har nu offentliggjort afrapporteringen, der er tilgængelig på ministeriets hjemmeside:

Se ministeriets nyhed

Model for specialebeskrivelser

Som led i evalueringen har Socialstyrelsen haft til opgave at udvikle en model for en specialeplanlægning for det specialiserede socialområde, sådan som man også kender det fra sundhedsområdet.

I modellen inddeles socialområdet i en række specialer. Inden for hvert speciale fastsættes blandt andet, hvilke højt specialiserede indsatser - kaldet specialfunktioner - der er behov for. Det vil også blive beskrevet, hvilke kriterier der skal være opfyldt hos de leverandører, der skal godkendes af socialtilsynet til at varetage dem. Nogle af leverandørerne vil desuden få en rådgivningsforpligtelse.

Modellen indebærer også, at der for hvert speciale nedsættes en specialistgruppe med både fagpersoner og repræsentanter fra brugerorganisationer.

Modellen er udarbejdet på baggrund af erfaringerne fra en afprøvning på tre pilotområder – autisme, erhvervet hjerneskade og synsnedsættelse.  

Intentionen i modellen

”Kommunerne har ansvaret for at sørge for sociale indsatser til de borgere, der har brug for det. Men nogle borgere har meget komplekse eller sjældne behov. Det kan gøre det svært for kommunen selv at tilbyde den relevante indsats eller have overblik over, hvor i landet, man alternativt kan finde ekspertisen. Det er den grundlæggende udfordring, specialeplanlægningen skal imødegå,” siger Socialstyrelsens direktør Ellen Klarskov Lauritzen.

Inden for de senere år har det i stigende grad være en bestræbelse, at indsatserne på socialområdet er forankret i den bedst tilgængelige viden. En intention, Ellen Klarskov Lauritzen i høj grad også ser afspejlet i tanken om en specialeplanlægning:   

”Nogle borgere med funktionsnedsættelser eller særlige sociale udfordringer har behov for en højt specialiseret indsats. Det kræver løbende udvikling af viden – men også, at vi forstår at bruge den viden og ekspertise, der allerede findes, så den gør størst mulig gavn.”    

Nyt politisk udspil
I forlængelse af afrapporteringen af evalueringen har social- og ældreministeren offentliggjort et nyt politisk udspil, der rummer regeringens forslag til, hvordan man gradvist vil udrulle specialeplanlægning på det specialiserede socialområde.

Som led her i foreslås en styrket national styring af kapaciteten med henblik på at sikre, at der er det rette udbud af højt specialiserede indsatser, som svarer til borgernes behov. 

I udspillet foreslås også en række supplerende greb til yderligere udvikling af socialområdet. Her nævnes bl.a. en videreudvikling af udredningsredskaber, nye visitationsretningslinjer og kompetenceudvikling.

Hent udspillet på ministeriets hjemmeside

Om evalueringen af det specialiserede socialområde

Arbejdet omfatter tre spor:

  • Spor 1: Afdækning af det specialiserede socialområde.
  • Spor 2: Model for beskrivelse af specialiseringsniveauer med henblik på specialeplanlægning
  • Spor 3: Fremadrettede initiativer, som understøtter specialisering og kvalitet.

Kilde: Kommissorium for det specialiserede socialområde (juni 2020)

Det samlede materiale er tilgængeligt på Social- og Ældreministeriets hjemmeside:

Læs mere på sm.dk

Senest opdateret 23-05-2022

Kontakt

Thomas Danielsen
Kommunikationskonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her