Nyt rådgivningstilbud: Styrket indsats for minoritetsetniske børn og unge i udsatte positioner

28-04-2022

Et nyt rådgivningstilbud stiller skarpt på at styrke indsatsen for udsatte minoritetsetniske børn, unge og familier. Kom til informationsmøde den 19. maj 2022 og hør mere om tilbuddet og ansøgningsproceduren.

Alle børn og unge i udsatte positioner skal have den hjælp og støtte, de har behov for. For medarbejdere og ledelse der arbejder med minoritetsetniske børn og unge i udsatte positioner kan der være særlige hensyn og behov, som kan gøre sig gældende i forhold til at hjælpe denne målgruppe. Det kan fx handle om håndtering af sproglige barrierer, familiens opholdsgrundlag, særlige familiemønstre og andre vigtige forhold.

Samtidig viser nyere undersøgelser, at der på landsplan er en forholdsvis stor andel af underretninger, som handler om børn og unge med ikke vestlig baggrund. Der skal derfor ofte tages faglig stilling til om, der er behov for at iværksætte særlig støtte i forhold til disse børn og unge.

Det stiller både krav til viden og kompetencer hos de medarbejdere, som har den tætte kontakt og samarbejde med børnene og familierne. Men det kræver også et stærkt ledelsesfokus at understøtte en praksis, hvor alle børn og unge i udsatte positioner får den hjælp og støtte, de har brug for uanset baggrund og forudsætninger.

Nyt rådgivningstilbud skal styrke praksis

Socialstyrelsen, Styrelsen for International Rekruttering og Integration samt Ankestyrelsen tilbyder derfor nu et rådgivningsforløb til alle landets kommuner med henblik på at styrke indsatsen i forhold til socialt udsatte minoritetsetniske børn og unge, herunder håndtering af underretninger og iværksættelse af foranstaltninger i sagsbehandlingen.

Ankestyrelsen og Styrelsen for International Rekruttering og Integration indgår i rådgivningsforløbet med deres juridiske og faglige viden om målgruppen.

Med rådgivningsforløbet får kommunen mulighed for at afdække drivkræfter og barrier samt udvikle egen praksis i forhold til støtte minoritetsetniske børn og unge og familier i udsatte positioner. Rådgivningsforløbet tilrettelægges sammen med kommunen. En væsentlig del af rådgivningsforløbet består af ledersparring for herigennem at understøtte forankring af forandringer i den enkelte kommune.

Forløbet har en varighed af ca. seks måneder og vil bestå af en afdækning af nuværende praksis og udviklingspunkter og to-tre workshopdage med fokus på at omsætte udviklingspunkter i arbejdsgange i praksis med efterfølgende ledersparring.

Læs mere om rådgivningstilbuddet her

Informationsmøde

Hvis I vil vide mere om rådgivningstilbuddet eller ansøgningsproceduren, er I velkomne til at deltage i vores virtuelle informationsmøde, der holdes 19. maj 2022 kl. 10.00-11.00 og igen 14.00-15-00.

Læs mere og tilmeld dig informationsmødet kl. 10

Læs mere og tilmeld dig informationsmødet kl. 14

Baggrund for initiativet

Med den politiske aftale om Børnene Først er det blevet besluttet, at kommunerne skal tilbydes et rådgivningsforløb, som styrker indsatsen for, at alle børn uanset baggrund får den rette hjælp og støtte på rette tidspunkt.

Den politiske aftale om Børnene Først er blandt andet baseret på resultaterne fra den velfærdspolitiske analyse Underretninger og foranstaltninger fordel på herkomst fra Social- og Ældreministeriet (2021), hvor det beskrives, at der er en række forskelle i underretnings- og foranstaltningsmønstrene afhængig af familiens etniske baggrund.

Derfor vil det udgående indsatsteam have et særligt fokus på at styrke kommunernes håndtering af underretninger og iværksættelse af relevante foranstaltninger i forhold til børn, unge og familier med etnisk minoritetsbaggrund.

Både aftaleteksten om Børnene Først og den velfærdspolitiske analyse er tilgængelige på Social- og Ældreministeriets hjemmeside:

 

Senest opdateret 28-04-2022

Kontakt

Miriam Bill
Fuldmægtig

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her