Ny viden om at arbejde traumebevidst med socialt udsatte voksne

19-05-2022

Det kan være afgørende for udsatte voksnes udbytte af sociale indsatser, at sociale tilbud forholder sig til sammenhængen mellem borgernes traumer og deres adfærd. En ny rapport præsenterer viden om, hvordan sociale tilbud kan arbejde traumebevidst ved bl.a. at understøtte tillid, tryghed og empowerment i mødet med borgeren.

Traumer er oplevelser, der skaber følelser af frygt, hjælpeløshed eller rædsel, og som fortsætter med at påvirke en persons funktionsevne negativt.

Forskning tyder på, at traumer er særligt udbredte blandt socialt udsatte voksne, og at det kan have positiv betydning, når omgivelserne er bevidste om, at tilsyneladende uhensigtsmæssig adfærd kan være en reaktion på tidligere oplevelser. Fx kan et stofmisbrug være en måde at kunne leve med vanskelige følelser, som skyldes et traumatisk omsorgssvigt i barndommen.

Selvom mange fagpersoner allerede i dag har viden om traumer og traumereaktioner, viser erfaringer også, at det er udfordrende at arbejde med tilgangen i praksis.

Socialstyrelsen har derfor bedt VIVE om at gennemføre en vidensafdækning med fokus på, hvordan en traumebevidst tilgang (på engelsk Trauma Informed Care) kan anvendes på socialområdet i Danmark. Rapporten er netop offentliggjort.

Social udsathed og traumer

Siden 1990’erne har studier vist sammenhænge mellem traumer i barndommen og social udsathed hos voksne. Andelen af mennesker med en traumehistorik er særlig høj blandt mennesker, der er i psykiatrisk behandling, har et stofmisbrug, er i hjemløshed, har været udsat for vold i hjemmet eller oplevet seksuelle overgreb.

Flere af studierne beskriver, at en forudsætning for at kunne hjælpe disse mennesker ud af udsatheden og mod recovery er at adressere, anerkende og tage højde for deres bagvedliggende traumer. En traumebevidst tilgang er således ikke en behandlingsmetode, men udtryk for en bestemt forståelse, der kan styrke kvaliteten i socialfaglige indsatser.

Tilgangen indebærer, at alle mennesker i en organisation – dvs. ikke kun fx frontmedarbejderne i et socialt tilbud, men også fx receptionister, køkkenpersonale og myndighedssagsbehandlere - skal kunne genkende og respondere hensigtsmæssigt på borgeres traumereaktioner. Dels for at matche borgerens støttebehov og dels for at undgå retraumatisering.

Forskning viser, at en traumebevidst tilgang kan have positive virkninger for målgruppen, fx i form af styrket mestringsevne, mindre misbrug, depression og regelovertrædende adfærd samt færre akutindlæggelser og farlige episoder. En traumebevidst tilgang kan også styrke samarbejde mellem borgere og personale, giver medarbejdere større arbejdsglæde og reducerer tvang.

Seks centrale elementer

Rapporten redegør for, hvad der er centralt for en traumebevidst tilgang på socialområdet. Der oplistes seks såkaldte kerneelementer med særlig betydning, og det beskrives også, hvordan man kan arbejde med dem.

Kerneelementerne er:

  • Opkvalificering af personalets og ledelsens viden om traumer
  • Prioritering af tillid, tryghed og transparens i beslutningsprocesser og relationsarbejde
  • Rummelige, åbne og tryghedsskabende fysiske rammer
  • Understøttelse af borgernes ejerskab (empowerment)
  • Samarbejde på tværs af faggrupper og sektorer
  • Implementering af traumebevidst tilgang gennem en længerevarende forandringsproces.

Webinar om traumebevidst tilgang

VIVE afholder et webinar, hvor viden fra rapporten formidles, og du kan høre mere om at arbejde traumebevidst.

Webinaret afholdes mandag den 30. maj kl. 14.00-15.00.

Det er gratis at deltage. Tilmeldingen foregår hos VIVE:

Tilmelding til webinaret

Senest opdateret 19-05-2022

Hør podcast

Lyt også til vores podcast om traumebevidst tilgang.

Podcasten er en del af en podcastserie om senfølger efter seksuelle overgreb, men rummer også generelle pointer om at arbejde traumebevidst.

Find podcasten her

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her