Ny kortlægning: 18 indsatser til voksne pårørende

07-04-2022

Hvem er de pårørende, og hvordan kan man støtte voksne, der er pårørende til et menneske som har et handicap eller en psykisk sårbarhed, eller som er socialt udsat? Det beskrives i en ny kortlægning, der tegner et broget billede – fra små samtaletilbud til veletablerede kurser.

Forbindelser mellem familiemedlemmer eller i netværk kan have både positive og negative konsekvenser for menneskers trivsel og helbred. Det at yde og modtage omsorg kan både være givende og udmattende.

Det er derfor vigtigt at have fokus på, at pårørende ikke nødvendigvis kun er en ressource. Måske har de selv har brug for støtte og opmærksomhed – blandt andet for at kunne fortsætte med at udøve omsorg og for ikke selv at blive syge.

Beskrivelse af viden

Selvom pårørende længe har været på den politiske dagsorden, savnes der imidlertid indsigt i, hvad der kendetegner sociale indsatser til voksne, der er pårørende til et andet voksent menneske. Socialstyrelsen har derfor bedt VIVE om afdække viden på området med særligt fokus på pårørende til mennesker, der har et handicap, er psykisk sårbare eller er i en socialt udsat position.  

Vidensafdækningen er baseret på en litteratursøgning og en praksisafdækning med 18 telefoninterviews med borger- og pårørendeorganisationer, kommunale tilbud og forskere. Resultatet foreligger nu i form af kortlægning af 18 indsatser fra Danmark. Viden om hver indsats beskrives i forhold til formål, målgruppe og praksiserfaringer, herunder evalueringer og resultater, hvis de foreligger.

Rapporten indkredser desuden selve pårørendebegrebet.  

Fra udokumenterede til velafprøvede

Kortlægningen viser, at feltet af pårørendeindsatser er broget, og pårørendeindsatser spænder vidt fra velafprøvede indsatser som fx ”LÆR AT TACKLE hverdagen som pårørende” til mange små og udokumenterede tilbud som telefonrådgivning eller pårørendesamtaler og -grupper.

Praksisafdækningen viser, at organisationer og kommunale aktører på tværs af målgrupperne handicap, psykisk sårbarhed og social udsathed er enige om, at det er vigtigt at inddrage og støtte pårørende. Men der er stor forskel på deres erfaringer samt kompetencer og ressourcer til at støtte og samarbejde med pårørende.

På handicapområdet tegner praksisafdækningen et billede af et pårørendefelt, der er relativt godt organiseret, og socialpsykiatrien har årtiers erfaring med at inddrage pårørende i for eksempel behandling af mennesker med psykiske lidelser.

I forhold til socialt udsatte, fx mennesker i hjemløshed, oplever fagpersoner og eksperter, at det er langt sværere at finde pårørende at arbejde med, og nogle oplever det heller ikke som relevant. Rapporten peger i den forbindelse på, at forståelsen af, hvem de pårørende er, kan udvides til også at omfatte netværk og fællesskaber i bredere og mere dynamisk forstand.

Start på systematisk beskrivelse

På tværs af de udvalgte indsatser identificeres i alt syv indsatselementer:

  • Individuelt tilbud
  • Gruppetilbud
  • Undervisning (mestring)
  • Peer to peer
  • Vejledning og koordinering
  • Familie- og netværkstilbud
  • Organisationsudvikling.

Det vurderes i rapporten, at beskrivelserne af indsatselementerne kan bidrage til et fælles sprog og katalog over, hvilke elementer pårørendeindsatser kan være bygget op omkring, i det videre arbejde med at udvikle indsatser til målgruppen.

Hent vidensafdækningen om indsatser til pårørende (pdf)

Senest opdateret 07-04-2022

Kontakt

Hanne Langeland
Specialkonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her