Ny evaluering af frivilligcentrene i Danmark 2021

05-05-2022

Frivilligcentrene i Danmark spiller en væsentlig rolle i at styrke det frivillige engagement lokalt. En ny evaluering af frivilligcentrene kommer med en række anbefalinger til, hvordan centrenes rolle og arbejde kan styrkes.

Frivilligcentrenes arbejde har udviklet sig fra at formidle og almindeliggøre frivilligt socialt arbejde til i dag at understøtte foreningernes og det frivilliges bidrag til at løse samfundets velfærdsproblemer – ofte i samarbejde med kommunerne.

En ny evaluering af frivilligcentrene fra VIVE tegner et bredt billede af frivilligcentrenes arbejde og organisering. Evalueringen beskriver de udfordringer og muligheder, som frivilligcentrene står over for som moderne organisationer i det frivillige, sociale landskab. Derudover præsenteres en række anbefalinger til centrenes fortsatte udvikling.

Anbefalinger for frivilligcentrenes fremtidige arbejde

Den voksende kompleksitet i frivilligcentrenes arbejde, betyder at frivilligcentrene står overfor nye opgaver og udfordringer.

Evalueringen af frivilligcentrene fremlægger en række anbefalinger til frivilligcentrenes fremtidige arbejde. Et udpluk af anbefalingerne er:

  • At formulere og tydeliggøre, hvad nye forventninger og opgaver stiller af krav (tid, ressourcer, know how). Herunder eksempelvis 1) at understøtte sårbare borgeres deltagelse i frivillige aktiviteter, 2) at understøtte kommunernes samarbejder med foreningerne, 3) at give håndholdt støtte til de mindste foreninger, 4) at styrke foreningernes interne netværk og 5) at understøtte uformelt organiserede frivillige.
  • At arbejde med og reflektere over, hvordan man kan samarbejde tæt med kommunerne som mindre organisatorisk enhed og opretholde egne værdier, metoder og legitimitet, herunder opretholde frivilligcenteret som et frirum fra kommunale dagsordener med bred forankring i civilsamfund og borger
  • At arbejde med og reflektere over, hvordan og hvornår man kan arbejde med strategi og resultatbaseret styring, og hvornår de omvendt har brug for at agere lokalt responsivt og fleksibelt i forhold til omskiftelige invitationer og behov (”at stå til rådighed”)
  • At arbejde med og reflektere over, hvordan man kan opretholde afgørende demokratisk indflydelse til og ejerskab blandt foreninger og frivillige i takt med voksende professionalisering og forventninger og krav fra stat, kommuner og fonde.

De øvrige anbefalinger kan læses i evalueringen.

En voksende kompleksitet i frivilligcentrenes arbejde

Evalueringen viser, at frivilligcentrene fortsat er afgørende for lokale foreningers arbejde og for kommunens arbejde med frivillighed og samarbejde med civilsamfundet.

Centrenes opgaver er i dag blevet mere mangfoldige og komplekse med krav om bred faglighed og forskellige kompetencer til følge. Ligeledes skal de kunne imødekomme forskellige interesser, behov og krav fra foreninger, medlemmer, deres egen bestyrelse, lokalsamfundet, kommunen og Socialstyrelsen.

Implementeringen af kvalitetsmodellen

Kvalitetsmodellen er udarbejdet af frivilligcentrenes landsdækkende paraplyorganisation FriSe og landets frivilligcentre på baggrund af anbefalingen i Rambølls evaluering af frivilligcentrene fra 2016.

Generelt har næsten alle frivilligcentre implementeret tildelingskriterierne og kvalitetsmodellen. De fleste frivilligcentre arbejder med en overordnet strategi, og over halvdelen af frivilligcentrelederne oplever, at de er blevet bedre til at arbejde resultatorienteret. 

Frivilligcentrene har dog forskellige oplevelser af, hvorvidt og hvordan kvalitetsmodellen og mål- og resultatstyring bidrager til deres arbejde.

Knap halvdelen (46 pct.) vurderer, at kvalitetsmodellen i høj grad eller meget høj grad har haft en positiv betydning for centrenes arbejde, mens 31 pct. oplever at det i nogen grad er tilfældet og 14 pct. angiver, at det i mindre grad eller slet ikke er tilfældet. Nogle frivilligcentrene oplever, at kvalitetsmodellen kan være ressourcekrævende og vanskelig at implementere i praksis.

Det bemærkes, at kvalitetsmodellen først er taget i brug ultimo 2019 / primo 2020, og at resultaterne af denne del af evalueringen kan være påvirket af vanskeligheder i forbindelse med coronaepidemien.

Evalueringen er gennemført af VIVE for Socialstyrelsen og bygger på både kvalitative og kvantitative datakilder.

Hent evalueringen af frivilligcentrene (pdf) 

Senest opdateret 05-05-2022

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her