Her er vores kurser til socialpsykiatrien i 2022

05-04-2022

Recovery, uddannelse og beskæftigelse, helhed og sammenhæng i borgerens forløb samt misbrug er bare nogle af de temaer, som Socialstyrelsen sætter fokus på i kurserne fra 2022. Kurserne henvender sig til ledere og medarbejdere i socialpsykiatrien. Vi tilbyder også en temadag om strategisk kompetenceudvikling målrettet ledere.

Er du leder eller medarbejder i socialpsykiatrien? Trænger du til nye input og er nysgerrig efter den nyeste viden? Så tjek de aktuelle kurser fra Socialstyrelsens kursustilbud til socialpsykiatrien.

Alle datoer ligger klar for 2022. Tilmeld dig nu og vær sikker på at få en plads til lige netop det kursus, der giver ny inspiration til dit arbejdsliv.

Tilmeldingen finder sted via Komponents hjemmeside, hvor man også kan læse mere om de enkelte tilbud.

Strategisk kompetenceudvikling

På denne temadag introduceres du til Socialstyrelsens guide, ”Inspiration til ledelse af strategisk kompetenceudvikling i socialpsykiatrien”.

Der er fokus på, hvordan guiden kan bruges i praksis, og hvordan de enkelte deltagere kan arbejde med strategisk kompetenceudvikling i eget regi, så kompetenceudviklingen kobles til tilbuddets strategi på området og bliver et centralt element i at sikre løsningen af kerneopgaven.

Temadagen er gratis og holdes online.

Tilmeld dig temadagen om ledelse af strategisk kompetenceudvikling

Hent guiden: Inspiration til ledelse af strategisk kompetenceudvikling i socialpsykiatrien

Der tilbydes også todages kurser og rådgivningsforløb om strategisk kompetenceudvikling. Mulighederne præsenteres på temadagen.

En dag fyldt med viden og inspiration til kr. 375,-

Videnskurserne, der alle varer én dag, giver dig viden inden for relevante temaer som fx lovgivning, forskning og undersøgelser, centrale udviklingsinitiativer og dokumenterede metoder.

Kurserne er delvist finansieret af midler fra satspuljen. Socialstyrelsen kan derfor tilbyde videnskurser med fysisk fremmøde til kun 375 kr. ekskl. moms pr. deltager.

Kurserne tilbydes på forskellige datoer og minimum to steder i landet.

Uddannelse og beskæftigelse
Bliv inspireret til at arbejde uddannelses- og beskæftigelsesrettet i den sociale indsats og som en del af borgerens recovery-proces, og få viden om virkningsfulde metoder som IPS, BIP, Job-First og CTI.

Helhed og sammenhæng i borgerens liv
Få inspiration til, hvordan I kan arbejde med de udfordringer og dilemmaer, som opstår, når I vil skabe sammenhængende borgerforløb. Kurset opsummerer de vigtigste pointer fra forskning og praksis på området.

Frivillighed og samarbejde med civilsamfundet
Styrk din forståelse for betydningen af frivillige og civilsamfund for borgernes recovery og få viden om tilgange, værdier og roller i samarbejdet mellem borgere, socialpsykiatri og civilsamfund.

Socialfagligt fokus på sundhed hos borgeren
Bliv klogere på integrationen af somatiske og mentale sundhedsaspekter i det socialpædagogiske arbejde med nye værktøjer, der understøtter borgerens sundhed i den recovery-orienterede rehabilitering.

Borgerens udvikling og progression
Få viden om, hvordan du målrettet kan styrke dialogen om borgerens progression med brug af dokumentation og systematisk opfølgning på borgerens mål.

Sociale relationer og forebyggelse af ensomhed
Få inspiration til, hvordan du kan støtte borgerne i at blive en del af de fællesskaber, de ønsker. Få grundlæggende viden om betydningen af ensomhed og social isolation samt redskaber til at støtte borgere i udsatte positioner i at opbygge sociale relationer og blive en aktiv del af fællesskaber.

Recovery-orienteret rehabilitering
Få indblik i recovery-orienteret rehabilitering som tilgang, samarbejdsmodel og praksisform samt viden om metoder og refleksive redskaber, du kan anvende i din praksis.

Psykiske vanskeligheder og samtidigt misbrug
Bliv introduceret for central og aktuel viden om borgere med psykiske lidelser og samtidigt misbrug, herunder viden om målgruppen, relevant lovgivning, metoder og tilgange og konkrete, kommunale cases.

Senest opdateret 05-04-2022

Kontakt

Tanja Holm Strømkjær
Specialkonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her