Fortsat høj tilfredshed med VISOs rådgivning

10-06-2022

94 pct. af modtagerne er tilfredse eller meget tilfredse med den rådgivning, de har fået af VISO, når fx en anbringelsessag er gået i hårdknude eller en borger har særligt komplekse udfordringer. Det fremgår af årsrapporten for 2021, der lige er udkommet.

Børn, der har autisme og angst, og som har udviklet et massivt skolefravær. Unge med udviklingshæmning, der har udadreagerende adfærd og nu er blevet involveret i kriminalitet. Voksne med omfattende kognitive og fysiske følger efter hjerneskade. Eller måske en anbringelsessag, der er gået i helt i hårdknude på grund af samarbejdsvanskeligheder.

Det kan være sådanne særligt komplekse problemstillinger, der får kommuner, borgere og sociale tilbud til at kontakte VISO for at få hjælp. Ofte resulterer henvendelserne i længere forløb af cirka 8 måneders varighed, hvor VISOs netværk af specialister træder til med rådgivning og nogle gange også udredning.   

Og det er en hjælp, der – som tidligere år – er stor tilfredshed med blandt modtagerne. Det fremgår af VISOs årsrapport for 2021, der netop er udgivet: 94 pct. svarer således, at de er tilfredse eller meget tilfredse med de rådgivningsforløb, de har fået.

Specifikt nævner kommunerne blandt andet, at VISOs rådgivning giver værdi i situationer, hvor der er usikkerhed om den præcise karakter af den enkeltes eller familiens udfordringer, og at de får nye redskaber og et kompetenceløft. Mange fremhæver også, at rådgivningsforløbene bidrager til forandring i praksis.    

En økonomi i balance

I løbet af året igangsatte VISO en række initiativer, der blandt andet skulle føre til, at rådgivningsforløbene kom hurtigere og bedre i gang. Det forventedes også, at der ville blive tale om noget færre forløb. Der blev derimod ikke ændret på substansen af den enkelte rådgivningsindsats. 

Baggrunden for ændringerne var den fortsat stigende efterspørgsel på VISOs ydelser. Gennem de senere år er aktivitetsniveauet vokset, og i det første kvartal af 2021 stod det klart, at VISO så ind i et muligt større merforbrug inden årets udgang.

De nye initiativer bidrog til, at økonomien kunne følge med samtidig med, at det høje faglige niveau blev opretholdt, og VISO sluttede året med et mindreforbrug på 2,7 mio. kr.

Udvikling af viden og indsatser

Udover rådgivningen har VISO også arbejdet med en række videns- og udviklingsprojekter, som beskrives nærmere i årsrapporten.

Et af projekterne handler om udviklingen af en ny indsats til personer med udviklingshæmning og et problematisk forbrug af rusmidler. Fagpersoner har peget på, at almindelig misbrugsbehandling ofte forudsætter et andet kognitivt niveau, end målgruppen har, og at der savnes egnede alternativer.

Det er dette behov, den nye indsats skal imødekomme ved at være specifikt tilpasset forudsætninger, ønsker og behov hos mennesker med udviklingshæmning. Der er bl.a. særligt fokus på det nære samarbejde med borgeren, men også på samarbejdet på tværs af misbrugsbehandlingen og den sociale støtte.

Udgivelse om udviklingshæmning og rusmidler

VISO fortæller om erfaringerne med den nye indsats på VISO-konferencen i december 2022 og vil invitere til gå hjem-møder om projektet i første halvdel af 2023.  

Hent VISOs årsrapport 2021 (pdf)

Om VISO

VISO yder rådgivning i de mest specialiserede sager på socialområdet og specialundervisningsområdet.

Rådgivningen er gratis og vejledende. Både kommuner, borgere og sociale tilbud kan henvende sig.

Læs mere om VISO

Senest opdateret 10-06-2022

Kontakt

Freja Mokkelbost
Fuldmægtig

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her