Få inspiration til at tilpasse støtten til udsatte grønlændere i Danmark

02-02-2022

Hvad skal der til, for at udsatte grønlændere i Danmark inkluderes i samfundet og har et meningsfuldt hverdagsliv? Det kan man nu få inspiration til i en ny rapport, der samler perspektiverne fra både fagfolk, borgere og forskning.

Selvom langt de fleste grønlændere i Danmark er velintegrerede i samfundet, er der et stort mindretal, der er socialt udsatte. Andelen vurderes at være langt højere end i den øvrige befolkning, og de har samtidig mere komplekse problemer end andre socialt udsatte. De kæmper særligt med hjemløshed og alkoholmisbrug og er desuden mere eksponererede for trusler og fysisk vold i udsattemiljøet.  

Adgangen til den rette støtte kan blandt andet være udfordret af sproglige barrierer og kulturelle forskelle mellem Grønland og Danmark, der kan kræve særlig opmærksomhed. Der kan derfor være behov for at tilpasse eksisterende indsatser og tilgange for at sikre, at de i højere grad imødekommer udsatte grønlænderes særlige behov. 

Det er baggrunden for en ny rapport, Veje til støtte tilpasset udsatte grønlændere i Danmark, som Socialstyrelsen netop har udgivet. Her samles viden og erfaringer fra både forskningen, praktikere i kommunerne og to grupper af borgereksperter. Rapporten er tænkt som inspiration til alle, der er i kontakt med udsatte grønlændere i Danmark.

Tolkebistand og kulturforståelse

Rapporten peger på værdien af en ressourcefokuseret og recovery-orienteret tilgang, der tager udgangspunkt i forståelse for grønlandsk kultur og faktuel viden om det grønlandske samfund.

En helt central faktor er eksempelvis kvalificerede tolke, der kan medvirke til at undgå misforståelser i mødet med fagpersoner i den offentlige og den frivillige sektor. Nogle udsatte grønlændere taler ikke dansk eller har sproglige udfordringer med det og har derfor behov for tolkebistand i kontakten med systemet.

Rapporten er praksisorienteret og giver bl.a. inspiration til, hvordan udsatte grønlændere kan sikres en god start i landet, så man forebygger forværring af sociale problemer. Her er en tidlig indsats og konkrete redskaber, fx introduktionsmøder og relevant informationsmateriale vigtigt.

Rapporten sætter desuden fokus på, hvordan man kan understøtte det meningsfulde hverdagsliv, lighed i sundhed og inklusion i det danske samfund gennem fx frivillige fællesskaber og tilbud, der matcher borgernes ønske om fællesskab, og at styrke borgernes tilknytning til arbejdsmarked og uddannelsessystem.  

Rapporten giver idéer til, hvordan man kan etablere et godt samarbejde og brobygning mellem kommuner, civilsamfund og private aktører på området.

Hent rapporten om støtte tilpasset udsatte grønlændere i Danmark (pdf)

Baggrund for rapporten

Socialstyrelsen samlede i 2021 et netværk af fagfolk, der arbejder med udsatte grønlændere i Danmark, for at starte en dialog om, hvordan eksisterende indsatser kan tilpasses, så de i højere grad end i dag imødekommer støttebehovene hos målgruppen.

Rapporten hviler på drøftelser med dette netværk og inddrager desuden forskning på området samt input og erfaringer fra Grønlands-gruppen i SAND – De Hjemløses Landsorganisation og borgere fra Tumit i Det Grønlandske Hus i Odense.

Netværket og arbejdet med rapporten udgør første del i et større initiativ om udsatte grønlændere i Danmark.

Senest opdateret 02-02-2022

Kontakt

Amanda Lykke Egede-Jensen
Fuldmægtig

Pulje på vej

Der udmøntes senere på året en ansøgningspulje på 26 mio. kr. med fokus på tilbud til socialt udsatte grønlændere i Danmark.

Følg med i Socialstyrelsens nyhedsbrev.

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her