Den gode anbringelse

02-06-2022

Hvad kendetegner den gode anbringelse, og hvad skal man sætte fokus på for at videreudvikle kvaliteten på døgninstitutioner og socialpædagogiske opholdssteder? Det er omdrejningspunktet for en ny udgivelse fra Socialstyrelsen, der bl.a. fremhæver betydningen af gode relationer og opbakning til skolelivet.

"Man kan ikke bare proppe en masse mennesker ind i det samme hus og så sige, nu bor I sammen, så nu må I opføre jer som en familie."

Sådan siger en ung på et anbringelsessted.

Citatet står at læse i en ny vidensafdækning, der på basis af flere datakilder – herunder interviews – indkredser forskellige områder eller elementer, som er særligt centrale for den gode anbringelse på døgninstitutioner og socialpædagogiske opholdssteder.

Formålet med vidensafdækningen er at få at større indblik i, hvilke konkrete faktorer der har betydning for et godt anbringelsesforløb og dermed også, hvad man skal rette blikket mod for at udvikle kvaliteten i anbringelsesstedernes praksis.

Forholdet til personalet

Et af de områder, der fremhæves, er de anbragte børn og unges kontakt til personalet. Ifølge flere tidligere undersøgelser er et godt forhold mellem børnene/de unge og de voksne på anbringelsesstedet helt afgørende for trivslen, og en sådan relation kan understøttes af flere faktorer, fremgår det af den nye udgivelse.

Konkret nævnes fx én til én-kontakt mellem børnene/de unge og de voksne på anbringelsesstedet og en vis grad af fortrolighed i relationen. Der kan være brug for vedholdenhed i kontakten fra de voksnes side, og der efterspørges også engagement og involvering. De voksne må meget gerne give af sig selv, og endelig er der brug for kontinuitet i medarbejdergruppen.

Skolegang og fritidsliv

Et andet centralt område, der beskrives i vidensafdækningen, er skolegangen. Forskning viser, at en god skolegang både er essentiel for et godt børneliv og samtidig den stærkeste beskyttelsesfaktor for, at børn får et godt liv som voksne.

De unge, der er interviewet i forbindelse med kortlægningen, bekræfter i høj grad, at en god skolegang er afgørende, og at det er vigtigt, at anbringelsesstedet støtter op om deres skoleliv, fx ved at spørge til, hvordan skoledagen har været, tilbyde hjælp til lektier og deltage i forældremøder på skolen. Også fritidslivet er vigtigt, pointeres det, og her må personalet også meget gerne bakke op.

Ud over relationerne til personalet og skolegang/fritidsliv beskriver vidensafdækningen yderligere fire elementer, der er vigtige for at sikre det gode anbringelsesforløb, nemlig de fysiske rammer og retten til privatliv, inddragelse, venskabsrelationer samt kontakten til familie og netværk.

Hent udgivelsen om den gode anbringelse (pdf)

Grundlaget for vidensafdækningen

Udgivelsen er baseret på en gennemgang af udvalgt litteratur, enkelt- og gruppeinterviews med anbragte og tidligere anbragte unge samt med medarbejdere og ledere på tre anbringelsessteder.

Derudover er der afholdt en workshop med deltagelse af repræsentanter fra De Anbragtes Vilkår, Gladsaxe Kommune, Videnscenter for Anbragte Børn og Unge (VABU) og Baglandet.

 

Senest opdateret 02-06-2022

Kontakt

Dag Lund F. Halkjær
Specialkonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her