Vi styrker kvaliteten på børnehandicapområdet

28-01-2021

Faglig udredning og koordinering. Dialog og samarbejde med familien. Det er centrale forudsætninger, hvis vi skal lykkes med indsatsen på børnehandicapområdet. Socialstyrelsen arbejder målrettet med at støtte kommunerne i dette arbejde. Direktør Ellen Klarskov Lauritzen introducerer her til Socialstyrelsens initiativer på børnehandicapområdet.

Det kan være en stor opgave at få et barn med et handicap, og mange af familierne har behov for støtte og hjælp.

Når indsatsen tager afsæt i en grundig faglig udredning udarbejdet i samarbejde med familien, kan de forskellige fagpersoner koordinere og tilpasse hjælpen, så den løbende imødekommer barnets og familiens behov. Vi ved, at indsatsen lykkes bedst, når der er et tæt samarbejde med familien og en åben og tillidsfuld dialog.

Derfor tilbyder vi i Socialstyrelsen en række initiativer og redskaber, der kan hjælpe kommunerne med at styrke kvaliteten inden for disse områder.

Et eksempel er taskforcen på handicapområdet, hvor vi sammen med Ankestyrelsen understøtter udviklingen af kommunernes sagsbehandling, så både retssikkerheden og den gode socialfaglige praksis forbedres. Netop nu har vi åbnet for en ny ansøgningsrunde, hvor kommuner kan søge om et samarbejde med taskforcen om et analyse- og udviklingsforløb.  

Taskforcen blev etableret i 2014 og formidler aktuelt bedste viden om kvalitet i sagsbehandlingen. Kommuner, der tidligere har samarbejdet med taskforcen, fortæller blandt andet om større systematik og ensartethed, bedre retssikkerhed og en større faglig stolthed hos sagsbehandlerne.

For at kunne hjælpe kommuner og tilbud bedst muligt arbejder vi også løbende med udvikling på handicapområdet. Aktuelt afprøver og udvikler vi nye modeller for, hvordan man som kommune kan arbejde koordinerende med sagsbehandlingen. De foreløbige resultater, som styrelsen netop har modtaget, peger både på høj tilfredshed fra forældrenes side og positive tilbagemeldinger fra fagfolkene.

I kan læse mere nedenfor, hvor vi også giver et overblik over de øvrige tilbud, vi stiller til rådighed for jer, der arbejder med børnehandicapområdet.

Med venlig hilsen

Ellen Klarskov Lauritzen
Direktør i Socialstyrelsen

Socialstyrelsens tilbud på børnehandicapområdet

Her finder du henvisninger til en række af de ydelser, materialer og værktøjer, som Socialstyrelsen tilbyder. Under nedlukningen på grund af coronavirus afvikles alle kurser og lignende virtuelt.

Taskforce på børnehandicapområdet

Taskforcen på handicapområdet tilbyder at hjælpe kommunerne med at styrke kvaliteten i sagsbehandlingen på både børne- og voksenhandicapområdet og er et samarbejde mellem Ankestyrelsen og Socialstyrelsen. Taskforcen tilbyder kommunerne korte formidlings- og læringsforløb og regionale temadage om aktuelle emner.  

Taskforcen tilbyder også kommunerne lange analyse- og udviklingsforløb med en række sammenhængende ydelser i form af blandt andet undervisning, rådgivning og vejledning. Der er netop åbnet for en ny ansøgningsrunde. Frist: 8. marts 2021.

Læs om udviklingsforløb med taskforcen

Inspirationskatalog og videoer om den gode overgang fra barn med handicap til voksen med handicap

Folketinget har vedtaget ny lovgivning, som trådte i kraft 1. januar 2021, om den gode overgang til voksenlivet for unge med handicap.

I den forbindelse har Socialstyrelsen udarbejdet et inspirationsmateriale til kommunerne med forslag til, hvordan overgangen kan tilrettelægges på en måde, som understøtter et tværgående og helhedsorienteret samarbejde og en god dialog med den unge og dennes forældre.

Se materialet om overgang til voksenlivet

Håndbog om kvalitet i sagsbehandlingen på børneområdet

Håndbogen er skrevet til både sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge og sagsbehandlere, der arbejder med handicapområdet 0-18 år.

Se håndbogen om sagsbehandling

Kurser til sagsbehandlere

Socialstyrelsens børnekatalog er et kursustilbud målrettet kommunale sagsbehandlere og deres samarbejdspartnere. Kurserne fokuserer på ny viden, lovgivning og træning i brugen af konkrete redskaber og metoder, bl.a. i sagsbehandlingen på børnehandicapområdet.

Læs om kurserne til sagsbehandlere

Værktøjer til udredning og handleplan

Værktøjerne til udredning og handleplan støtter kommunerne i en systematisk og helhedsorienteret sagsbehandling for børn og unge med funktionsnedsættelse og giver et solidt grundlag for at dokumentere virkningen af indsatserne.

Læs om værktøjer til udredning og handleplan

Bedre koordination i indsatserne

En række kommuner afprøver modeller for én koordinerende sagsbehandler til familier til børn og unge med handicap, som modtager flere typer af hjælp og støtte. Hensigten er at skabe bedre sammenhæng og større fleksibilitet i de kommunale indsatser.

Læs om projektet om bedre koordination

Forældreprogrammet Stepping Stones

Forældreprogrammet Stepping Stones er rettet mod forældre, der har et barn med et handicap. Stepping Stones blev med succes afprøvet i 5 danske kommuner og udbredes nu til 10-18 kommuner. Udbredelsen sker som led Udviklings- og Investeringsprogrammet på børneområdet (UIP).

Læs om udbredelsen af Stepping Stones

Inspirationsmateriale til forældrekurser i kommunalt regi

Flere kommuner har erfaringer med kurser til forældre, der har børn med funktionsnedsættelse. Socialstyrelsen har udarbejdet inspirationsmateriale om, hvordan man som kommune kan udvikle sådanne kurser.

Find inspirationsmaterialet om forældrekurser

Materiale om trænings- og habiliteringsindsatser

Få inspiration til, hvordan man kan identificere, sammensætte og tilbyde trænings- og habiliteringsindsatser i kommunale dag- og klubtilbud til børn, som har betydelige og varige funktionsnedsættelser.

Find materialet om trænings- og rehabiliteringsindsatser

Mestringsprogrammer

Socialstyrelsen har siden 2014 udviklet, afprøvet og udbredt en række mestringsprogrammer i forhold til forældre til børn med handicap. Her i 2021 igangsættes et nyt projekt, der retter sig mod børn med udviklings- og opmærksomhedsforstyrrelser.

Læs om det nye udviklingsprojekt

Rådgivning fra VISO om børnehandicapområdet

VISO tilbyder gratis rådgivning af nogle af landets dygtigste specialister indenfor social- og specialundervisningsområdet, herunder også vedr. børn og unge med funktionsnedsættelser.

Rådgivningen kan fx dreje sig metoder, redskaber og støttemuligheder i en enkelt sag eller i relation til flere børn/unge med samme problemstilling.

Rådgivningen kan også have fokus på sagsbehandlingen i sager med særligt komplekse eller konfliktfyldte forløb.

Læs om VISOs rådgivning

Rådgivning om særlige handicapområder

VISO samarbejder med seks leverandører, der yder rådgivning i forhold børn og unge med en række specifikke handicap. Leverandørerne kan evt. kontaktes direkte. Områderne er døvblindhed, epilepsi, høretab og synsnedsættelse samt førskolebørn med svære funktionsnedsættelser, herunder udviklingsmæssige eller motoriske.

Læs om rådgivning på særlige handicapområder

Nyheden er opdateret 29. januar 2021, idet der er tilføjet en omtale forældreprogrammet Stepping Stones. 

 

Senest opdateret 29-01-2021

Kontakt

Thomas Danielsen
Kommunikationskonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her