Styrk opsporing af mistrivsel hos små børn gennem aktivt forældresamarbejde

28-01-2021

Socialstyrelsen inviterer til et virtuelt temamøde om tidlig opsporing og reaktion på mistrivsel hos 0-6-årige børn. Tilmeld dig og vær med 19. marts 2021, når vi sætter fokus på, hvordan et tæt og tidligt samarbejde med barnets forældre kan understøtte en tidlig opsporing og indsats.

Socialstyrelsen afholder i perioden 2019-21 en række regionale temamøder om tidlig opsporing hos 0-6-årige børn. Det næste møde afvikles i en fælles virtuel version.  

Temamødet sætter fokus på, hvordan medarbejdere på tværs af almen- og specialområdet kan styrkes i at håndtere og tilrettelægge samarbejdet med forældre, så forældrene (så vidt muligt) indgår som aktive medspillere, når der er bekymring for barnets trivsel – ikke mindst i de situationer, hvor opsporingsarbejdet kalder på samarbejde med PPR og/eller socialrådgiver.

Det er helt centralt for medarbejdere i dagtilbud og sundhedspleje at etablere et tillidsbaseret og gensidigt forældresamarbejde, når de skal understøtte små børns udvikling og trivsel. Undersøgelser og erfaringer fra praksis viser imidlertid, at dialog og samarbejde med forældrene kan være vanskeligt, når der opstår bekymring for barnets trivsel, og til tider vanskeliggøre selve opsporingsprocessen.

Det kan du opleve på temamødet

På temamødet vil Socialstyrelsen indledningsvis rammesætte dagens fokus på forældresamarbejde som led i en tidlig opsporing og indsats på småbørnsområdet.

Herudover vil der være tre faglige oplæg, hvor deltagerne har mulighed for at stille spørgsmål efter hvert oplæg. Der rundes af med en dialog med oplægsholderne på baggrund af deltagernes spørgsmål.

De faglige oplæg

Anne Marie Villumsen, forskningsleder ved VIA University College, indleder med et fagligt oplæg om, hvordan forældre kan indgå som aktive deltagere, både når det gælder opsporing, risikovurdering og arbejdet frem mod en evt. underretning.

Herefter vil Hvidovre Kommune fortælle om erfaringer med et kompetenceudviklingstiltag, der styrker de professionelles viden om og kompetencer til at etablere og håndtere forældresamarbejdet.

Og endelig vil praksiskonsulenter fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet holde et oplæg om det generelle og inddragende forældresamarbejde, der sikrer sammenhæng på tværs af dagtilbud og hjem, og som understøtter den vigtige tidlige dialog, hvis der opstår bekymring for barnets trivsel.

Praktiske oplysninger

Temamøderne er henvendt til fx områdeledere, faglige og pædagogiske ledere fra sundhedspleje, dagtilbud, PPR og myndighedsområdet samt faglige medarbejdere fra de enkelte områder, herunder fremskudte socialrådgivere, pædagogiske konsulenter og dagplejekonsulenter.

Det kan evt. også være relevant for chefer fra dagtilbudsområdet.

Mødet afholdes virtuelt 19. marts kl. 09.00 – 12.00. Deltagelse sker via link, der sendes på mail til de tilmeldte.

Det er gratis at deltage, og pladserne tildeles efter først til mølle-princippet. Ved mange tilmeldinger forbeholder vi os retten til at fordele pladserne blandt de tilmeldte kommuner og organisationer.

Tilmeldingsfristen er den 12. marts  2021.

Program og tilmelding: Virtuelt temamøde om forældresamarbejde

 

Senest opdateret 28-01-2021

Kontakt

Holger Kristoffersen
Fuldmægtig

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her