Socialstyrelsens julehilsen

09-12-2021

En ny strategi og nye alliancer. En helt ny type analyse med fokus på de mere langsigtede effekter af sociale indsatser. Og på trapperne har vi et styrket socialtilsyn, evalueringen af det specialiserede socialområde og 10-årsplanen for psykiatrien. Også implementeringen af to centrale aftaler – Børnene Først og handlingsplanen for hjemløshedsområdet – er på vej. Direktør Ellen Klarskov Lauritzen ser tilbage på 2021 og frem mod det nye år.

Også 2021 blev et år, der har været præget af COVID-benspænd – også i Socialstyrelsen. Men heldigvis er der stadig leveret gode resultater både på de indre og de ydre linjer, og nye centrale initiativer ligger i støbeskeen.

Ny strategi skærper fokus på forandringer

Målbare forandringer for den enkelte borger og for samfundet som helhed - det er visionen i Socialstyrelsens nye strategi, som vi lancerede i starten af september. En vision, som vi vil indfri med afsæt i aktuelt bedste viden og et endnu stærkere fokus på at skabe gennemslag i praksis af styrelsens aktiviteter

I de senere år har Socialstyrelsen i højere grad end tidligere sat retning for det sociale område. Det grundlag bygger vi videre på i den nye strategi, som også skærper sigtet med vores implementeringsindsats: Vi skal især bidrage til forandring der, hvor behovet er størst, så ressourcerne lægges, hvor de gør allermest gavn. 

Men forandring skaber man ikke alene. Vi lykkes kun med både udvikling og implementering af nye tiltag, når vi gør det i samspil med andre – øvrige statslige aktører, sociale tilbud, kommuner, regioner og landets vidensmiljøer.

Også samarbejdet med fx interesseorganisationer, fonde og civilsamfund er centralt for os og kan byde på nye muligheder. Et spændende eksempel er det nye partnerskab med bl.a. KL, Børne- og Undervisningsministeriet og Novo Nordisk Fonden, som blev etableret i efteråret med sigte på at styrke trivsel og læring for udsatte børn i kølvandet på nedlukningen.

Metodisk gennembrud

SØM, Den Socialøkonomiske Investeringsmodel, udvides løbende, og her i 2021 er værktøjet brugt til en helt ny type analyse, hvor vi sætter fokus på de mere langsigtede effekter af sociale indsatser ved også at inkludere registerdata. Konkret indikerer analysen, at Social Færdighedstræning til borgere med svære psykiske lidelser øger deltagelsen i uddannelse og aktiv beskæftigelsesindsats. Det betyder, at indsatsen over tid kan være en god investering.

Det er et stærkt metodisk gennembrud, at Socialstyrelsen nu faktisk er i stand til at dokumentere sociale indsatsers investeringspotentiale på lidt længere sigt, og derfor også et spor, vi vil gå videre ad.

Arbejdet med flere store initiativer er indledt i 2021 og vil fortsætte ind i det nye år. Det gælder fx Børnene Først, det styrkede socialtilsyn, evalueringen af de specialiserede socialområde, der peger frem mod en mulig specialeplanlægning, og den kommende 10-årsplan for psykiatrien, hvor Socialstyrelsen indgår i udviklingsarbejdet. Centrale opgaver, som vi ser frem til at arbejde videre med i 2022.

Vigtige nye opgaver i aftale om SSA

Den politiske aftale om SSA, dvs. den såkaldte reserve til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet, er netop faldet på plads her i slutningen af november.

Socialstyrelsen får en aktiv rolle i realiseringen af den brede aftale. Det gælder ikke mindst i forbindelse med den nye nationale handlingsplan på hjemløshedsområdet. Den skal sikre en reel implementering af tilgangen Housing First, hvor tildelingen af en selvstændig bolig går hånd i hånd med specialiseret bostøtte.

En ny civilsamfundsstrategi, udvikling af trygheden og arbejdsmiljøet på botilbud og et initiativ med fokus på sagsbehandlingen på handicapområdet er andre centrale opgaver, vi skal tage fat på.

Som led i aftalen har Socialstyrelsen ud over de bundne midler fået tildelt en rammebevilling med henblik på at sikre den bedste understøttelse af initiativerne på tværs af aftalen. Det skaber øget rum for en fleksibel opgaveløsning, som vi glæder os til at bruge fagligt og strategisk klogt til at opfylde aftalens formål.

Glædelig jul og godt nytår!

Direktør Ellen Klarskov Lauritzen

Senest opdateret 09-12-2021

Kontakt

Thomas Danielsen
Kommunikationskonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her