Nyt studie: Virksomme indsatser for voksne med udviklingshæmning

18-11-2021

Gruppen af mennesker med udviklingshæmning, der bor på botilbud, er sammensat, og det socialpædagogiske arbejde komplekst. Et nyt litteraturstudie, udarbejdet af VIVE for Socialstyrelsen, bidrager til udviklingen af virksomme indsatser og indkredsningen af væsentlige kerneelementer.

Hvad skal der til for bedst muligt at støtte voksne mennesker med udviklingshæmning, der bor på botilbud? Hvilke socialpædagogiske metoder og tilgange ser ud til at være virksomme, og hvad er det mere specifikt for elementer i indsatserne, som lader til at være vigtige?

Arbejdet med målgruppen er komplekst, og målgruppen vidtspændende - og vores viden om, hvad det egentlig er, der virker, er ret begrænset. Derfor har Socialstyrelsen igangsat et større kortlægnings- og screeningsprojekt, der skal belyse området.

Fokus på fire livsområder

Nu foreligger det første led i projektet form af et litteraturstudie, som VIVE har gennemført for Socialstyrelsen. Studiet er baseret på både dansk og international forskning.

På baggrund af bl.a. socialtilsynets kvalitetsmodel har studiet har særligt fokus på metoder, der kan styrke borgerens situation på disse fire områder:

  • trivsel og mental sundhed
  • indflydelse og selvbestemmelse
  • selvhjulpenhed
  • deltagelse i fællesskaber.

Kerneelementer og grundlæggende forudsætninger

Inden for hvert af disse områder er der identificeret flere såkaldte kerneelementer. Dvs.  essentielle funktioner i en indsats eller handleprincipper for en praksis, som på tværs af forskellige metoder og tilgange synes at være væsentlige.

Fx ser det ud til, at det bl.a. er centralt at skabe rammer og processer, der støtter udvikling af positive følelser, tankemønstre og relationer, for at fremme trivsel og mental sundhed. Et kerneelement, når det gælder indflydelse og selvbestemmelse, er at stimulere kommunikative og refleksive evner.

Tilsvarende kan selvhjulpenhed bl.a. styrkes gennem opbygningen af tillidsfulde, ligeværdige og anerkendende miljøer, mens borgerens opbygning af sociale kompetencer er et kerneelement i indsatser, der har fokus på deltagelse i fællesskaber.

Ud over de i alt 11 kerneelementer, der knytter sig til de nævnte områder af borgerens liv, identificerer litteraturstudiet også en række grundlæggende forudsætninger for det socialpædagogiske arbejde med målgruppen. Her nævnes bl.a. fokus på borgerens ressourcer og ønsker og helhedsorientering i indsatsen.   

Hent litteraturstudiet om indsatser for voksne med udviklingshæmning

Et trin på vejen

Litteraturstudiet skal bidrage til Socialstyrelsens fortsatte arbejde med at udvikle metoder og kerneelementer, som er særligt virksomme i den socialpædagogiske indsats for voksne med udviklingshæmning, der bor på botilbud.

Projektet, der løber i 2021, vil også indeholde en spørgeskemaundersøgelse blandt alle landets botilbudsledere samt fokusgruppeinterviews, som yderligere skal afdække viden om virksomme indsatser på botilbud. De vigtigste resultater fra både disse og litteraturstudiet vil blive samlet i et vidensnotat, som forventes offentliggjort i begyndelsen af 2022.

Læs mere om det samlede projekt om metoder på botilbud for mennesker med udviklingshæmning

Senest opdateret 18-11-2021

Kontakt

Lars Gemmer
Socialfaglig konsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her