Nyt projekt skal styrke indsatsen til børn med bekymrende skolefravær

09-12-2021

Bekymrende skolefravær er et stigende problem i mange af landets kommuner. Løsningen involverer mange aktører, men netop det tværfaglige samarbejde kan ofte være en central del af udfordringen. Det skal et nyt projekt gøre noget ved. Slagelse, Hørsholm og Herning Kommune er i fuld gang med at videreudvikle en samarbejdsmodel.

Mange kommuner rapporterer om, at bekymrende skolefravær er et voksende problem. Men når børn og unge ikke kommer i skole, hvem har så ansvaret for at igangsætte en indsats, der får barnet tilbage? Er det socialforvaltningen, PPR, skolen, forældrene? Eller alle parter i fællesskab?

Det kan i praksis være uklart, og det øger risikoen for, at barnet og familien ikke oplever at få den støtte, de har brug for.

Mange og komplekse årsager til skolefravær

Når børn og unge har et stort skolefravær, kan der ligge mange grunde bag. Det kan fx både dreje sig om forhold i skolen (fx manglende lærerstøtte eller mobning) eller om forhold i familien (fx uklare forældreroller eller dysfunktionelle familierelationer). Det kan også skyldes individuelle forhold som angstlidelser og depression eller funktionsnedsættelser.

Ofte er der tale om en kombination af forskellige årsager. Det forøger naturligvis kompleksiteten og kalder derfor i høj grad også på, at løsningerne findes i et tværprofessionelt fællesskab og i et tæt samarbejde med familien.

Udvikling af model for samarbejde og indsatser

I 2020 igangsatte Socialstyrelsen derfor et projekt, som skal udvikle en model for samarbejde og indsatser på tværs af social- og almenområdet.

Modellen skal understøtte fagprofessionelle i at etablere et velfungerende samarbejde om både at opspore og afdække problemerne og sætte ind med en fælles indsats for at håndtere udfordringerne i det enkelte tilfælde. Fundamentet for modellen er en forståelse af, at indsatsen for børn og unge med bekymrende skolefravær må være helhedsorienteret og hænge sammen på tværs af fagområder.

Projektet foregår i et samarbejde mellem Socialstyrelsen, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet samt Slagelse, Hørsholm og Herning Kommune.

Aktuelt foreligger en foreløbig model, som videreudvikles og evalueres i projektet frem til 2023. Formålet er at skabe mere viden om, hvad der skal til for at styrke indsatsen for børn og unge med bekymrende skolefravær og at få en færdig, vidensbaseret model, der kan anvendes af andre kommuner.

Læs mere om projektet om skolefravær

Projektet indgår i Udviklings- og Investeringsprogrammerne (UIP)

Læs mere om programmet på børneområdet

Senest opdateret 09-12-2021

Børns Vilkårs rapport

Børns Vilkårs rapport ’Skolens tomme stole’ sætter fokus på bekymrende skolefravær set ud fra børnenes eget perspektiv.

Rapporten er tilgængelig hos Børns Vilkår.

Hent rapporten

Kontakt

Cecilie Blicher Petersen
Specialkonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her