Ny viden om udsatte forældre

18-03-2021

Hvad karakteriserer udsatte forældre og forældre til anbragte børn og unge? På hvilke områder er disse forældre udfordrede, og hvilke former for støtte får de tildelt? Det er nogle af de spørgsmål, som en ny registeranalyse giver svar på.

Forældre spiller en helt central rolle for børns opvækst, triv­sel og grundlæggende udvikling. Det gælder alle forældre – også forældre, der er udsatte eller af andre årsager modtager støtte efter serviceloven, fx i form af forebyggende foranstaltninger eller anbringelse af barnet uden for hjemmet.

Der mangler imidlertid mere viden om denne sammensatte forældregruppe, som inkluderer meget udsatte forældre, hvis situation er præget af fx kriminalitet eller misbrugsproblemer, såvel som mere ressourcestærke forældre, hvis barn primært er anbragt uden for hjemmet pga. barnets særlige behov. Samlet set er det således en gruppe med meget forskellige udfordringer, og dermed forskellige behov for støtte.

Denne brede målgruppe blandt forældre belyses nærmere i en ny pjece, som VIVE har udarbejdet for Socialstyrelsen på baggrund af en analyse af registerdata. Pjecen beskriver blandt andet, hvad der kendetegner disse forskellige forældregrupper, og hvilke støtteforanstaltninger forældrene modtager efter serviceloven.

Analysens hovedresultater

Analysen peger blandt andet på følgende hovedpointer:

De mest ressourcestærke forældre

Blandt de mest ressourcestærke forældre er det som oftest barnets særlige behov, der er primær årsag til, at familien modtager forebyggende foranstaltninger eller at barnet er anbragt uden for hjemmet. Det kan for eksempel være fordi, barnet har en funktionsnedsættelse som et bevægelseshandicap eller udviklingsforstyrrelser. Anbringelse af denne gruppe børn sker som oftest i en senere alder og på specialiserede institutioner.

De mest udsatte forældre

Blandt de mest udsatte forældre er det i højere grad forældrenes egne forhold, der er årsag til anbringelse af barnet eller de forebyggende foranstalt­ninger. Typiske problemer er misbrug af alkohol eller stoffer, kriminalitet, psykisk sygdom og eksklusion fra arbejdsmarkedet. Den mest hyppige anbringelsesårsag er her omsorgssvigt. Disse børn anbringes oftest i en meget tidlig alder og hyppigt i familiepleje.

Støtteforanstaltninger til målgruppen

Halvdelen af de forældre, der modtager forebyggende foranstaltninger, får familiebehandling, mens det kun gør sig gældende for 12 procent af forældre til anbragte børn og unge. Den støtteforanstaltning, som flest forældre til anbragte modtager, er en støtteperson, som en ud af fire forældre får.

Kommunale forskelle i tildelingen af støtte

Der er store variationer i forhold til, hvor ofte kommunerne gør brug af forebyggende foranstaltninger til forældre i målgruppen. På tværs af kommuner gælder dog, at de kommuner, der i højere grad tildeler familiebehandling til forældre som forebyggende indsats, også er mere tilbøjelige til at benytte familiebehandling som støtteindsats til forældre til anbragte børn og unge.

Hent pjecen: Karakteristik af udsatte forældre (pdf)

Pjecen ligger i forlængelse af Socialstyrelsens øvrige arbejde med familier med behov for støtte. I samarbejde med en række kommuner er Socialstyrelsen blandt andet i gang med at udvikle to indsatser, som skal styrke indsatsen til meget udsatte familier og til forældre til anbragte børn og unge.

Læs mere om projektet Målrettet støtte til forældre hvis barn eller ung er anbragt

Læs mere om projektet Styrket familiebehandling i udsatte familier

 

Senest opdateret 18-03-2021

Kontakt

Mette Agerskov Smith
Specialkonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her