Ny viden om rusmiddelbehandling til unge med komplekse problemstillinger

11-02-2021

Unge, der har brug for rusmiddelbehandling, har generelt god effekt af metoden MOVE. Men unge med komplekse problemstillinger kan have vanskeligt ved at profitere af behandlingen. En ny rapport bidrager med mere viden om målgruppen og præsenterer to indsatser, der kan supplere metoden.

Behandlingsmetoden MOVE vurderes at være den mest effektive metode til at nedsætte eller bringe et rusmiddelbrug til ophør blandt de 15-25-årige. Basis i MOVE er et behandlingsforløb, som kombinerer kognitiv adfærdsterapi og "Den motiverende samtale" med en række strukturelle elementer, bl.a. gavekort for fremmøde og påmindelser pr. sms.

Læs om metoden MOVE

De mest udsatte unge med svære, komplekse problemstillinger har dog vist sig at have vanskeligt ved at profitere af metoden, ligesom de i det hele taget er svære at fastholde i et behandlingsforløb. Målgruppen er sammensat, men det kan fx dreje sig om unge med problemstillinger som psykisk sårbarhed, hjemløshed, spinkle relationer til familie og netværk samt ikke mindst ubehandlede traumer.

VIVE har derfor nu undersøgt for Socialstyrelsen, hvad der nærmere karakteriserer de mest belastede unge med rusmiddelproblemer, og hvordan MOVE kan tilpasses, så metoden kan forventes at være mere effektiv over for målgruppen.

To supplerende indsatser

På baggrund af en screening af området præsenterer VIVE to forslag til indsatser, der kan kombineres med MOVEs elementer og faste struktur:

A-CRA er er en evidensbaseret metode, der har vist god effekt på blandt andet unge med cannabismisbrug og emotionelle problemstillinger og/eller psykiske eller svære sociale udfordringer. Metoden har en ressourceorienteret og motiverende tilgang. Der er fokus på at styrke den unges sociale relationer, og familien og det nære netværk inddrages afslutningsvis i behandlingen. Metoden er tidsafgrænset og anvender en manual- og samtalebaseret tilgang, hvilket stemmer godt overens med grundelementerne i MOVE.

Vidensafdækningen peger på, at mange af de unge har ubehandlede traumer, VIVE foreslår derfor som en alternativ indsats, at MOVE suppleres med en specialisering i traumefokuseret kognitiv adfærdsterapi (TFKAT) og dermed fokuserer på de emotionelle problemer, der kan vanskeliggøre behandlingsforløbet. Et af indsatsens fokuspunkter består i at ”af-institutionalisere” behandlingen ved at flytte nogle af samtalerne ud i naturen eller andre steder, hvor de unge færdes i hverdagen.

Hent: "Screening af rusmiddelbehandling til de mest udsatte unge" (pdf)

Indgår i udviklingsarbejde

Undersøgelsen er finansieret af Udviklings- og investeringsprogrammet (UIP) og skal bidrage til Socialstyrelsens arbejde med at identificere og videreudvikle rusmiddelindsatser til unge med komplekse problemstillinger med henblik på skabe større viden om virksomme metoder til målgruppen.

Læs mere om Udviklings- og investeringsprogrammet

Senest opdateret 11-02-2021

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her