Ny inspiration til arbejdet med voksne med psykiske vanskeligheder og misbrug

03-06-2021

Det kan være udfordrende for fagprofessionelle at arbejde med meget udsatte borgere, da de ofte kæmper med både misbrug og psykiske problemer. Derfor har VIVE – på vegne af Socialstyrelsen – udgivet en ny rapport og et hæfte til arbejdet med samfundets mest udsatte borgere.

Rapporten og videnshæftet henvender sig til fagprofessionelle, der arbejder med voksne med psykiske van­skeligheder, misbrug og komplekse sociale problemstillinger. I videnshæftet kan du fx få inspiration til udredning af borgernes behov, problematikker, res­sourcer og ønsker.

Du kan også læse, hvordan borgerforløb ser ud, når de er blevet så komplekse, at VISO bliver inddraget. VISO tilbyder nemlig gratis rådgivning og udredning til kom­muner, når der er brug for specialiseret viden.

Du finder også inspiration til faglige tilgange og metoder, som kan styrke arbejdet med borgerne. Det er ikke en udtømmende oversigt over metoder, men skal i stedet ses som inspiration til det videre arbejde med at støtte borgerne til en bedre tilværelse. Undersøgelsen, som rapporten og videnshæftet bygger på, er gennemført af VIVE på foranledning af VISO.

Mangelfulde udredninger

”Dem, vi får ind i VISO, kommer fra nogle af de dårligst fungerende sociale baggrunde. Det gør sig gældende for langt de fleste, at deres udfordringer går flere generationer tilbage.”

Citatet her er fra undersøgelsen, hvor en VISO-specialist beskriver baggrunden for mange af de udsatte borgere, som rapporten og videnshæftet drejer sig om.

Gennem deres opvækst og voksenliv har borgerne ofte følt sig anderledes og misforståede, og mange har oplevet svigt, krænkelser og traumer. Ofte er de aldrig blevet ordentligt udredt, og derfor har det aldrig stået klart, hvad der er årsagerne til de problemer, de oplever. Hvis der er stillet en diagnose, indikerer VISO-udred­ningsforløb af og til, at diagnosen har været forkert.

Det gode samarbejde med og om borgeren

Undersøgelsen peger på, at det er vigtigt, at fagprofes­sionelle møder borgeren med anerkendelse og så vidt muligt undgår at virke fordomsfulde eller bedre­vidende – også når det handler om borgerens stof­brug. Det handler i høj grad om at finde frem til mennesket bag de psykiske vanskeligheder, misbruget og de andre komplekse problemstillinger.

Et komplekst forløb involverer typisk mange instanser og fagpersoner. Det kan være udfordrende for fagprofessionelle at koordinere samarbejdet på tværs af velfærdsom­råder og faggrupper. For borgeren kan det være vanskeligt selv at navigere i et opdelt og komplekst system.

Derfor er det personlige kendskab mellem de fagprofessionelle ofte afgørende for, at det kan lykkes at skabe et godt forløb for og med borgeren. Det professionelle net­værk omkring en borger skal helst kunne sætte navn og ansigt på hinanden og kende hinandens faglig­hed, ansvarsområde og råderum.

Hent videnshæftet her (pdf) 

Hent rapporten her (pdf) 

Sådan er undersøgelsen lavet

VIVE har gennem en systematisk journalgennem­gang og interviews med VISO-specialister undersøgt, hvad der gør sig gældende for rådgivningsforløb, som omhandler borgerne.

Fagprofessionelle, som arbejder med borgerne, blev interviewet, og tilgange, redskaber og socialfaglige og psykologiske metoder er identificeret gennem en systematisk lit­teratursøgning af internationale studier offentliggjort mellem 2010 og 2020.

Studierne, som omhandler karakteristik af borgerne, er fundet blandt nordiske publikationer om emnet.

Senest opdateret 03-06-2021

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her