Hvad er MOVE?

12-03-2021

MOVE er en metode til rusmiddelbehandling til unge. Metoden kombinerer samtalebehandling med en række strukturelle elementer. Evalueringer viser, at cirka halvdelen af de unge bliver stoffrie, og metoden er omkostningseffektiv.

MOVE (tidligere kaldet MI/KAT-GO) er en metode, der er målrettet unge i alderen 15 til 25 år med et behandlingskrævende rusmiddelbrug.

Metoden bygger på et struktureret samtaleforløb, som består af en screeningssamtale, 12 ugentlige behandlingssamtaler og en opfølgende behandling over seks måneder. Samtaleteknikkerne er Kognitiv adfærdsterapi og Den motiverende samtale:

 • Kognitiv adfærdsterapi er en systematisk og struktureret terapiform, som har til formål at lære den unge at blive opmærksom på negative automatiske tanker i problemsituationer og at blive opmærksom på forbindelsen mellem tanker, følelser og adfærd.
 • Den motiverende samtale er en samarbejdende, ikke-dømmende og ikke-konfronterende kommunikationsform, der skal reducere ambivalens i arbejdet med at nå den unges mål.

Målarbejde er centralt i MOVE, og den unges mål og målopnåelse er et fast tema i alle samtaler.

Seks strukturelle elementer

Foruden samtaleteknikkerne og arbejdet med mål består MOVE af en række strukturelle elementer:

 • UngMap bruges som redskab til screening af unge, som begynder i behandling
 • På baggrund af UngMap formulerer den unge og behandleren en behandlingsplan med fælles accepterede mål for behandlingsforløbet
 • Trivsels- og effektmonitorering (TEM) består af spørgsmål, som behandleren stiller den unge ved hver samtale. TEM bliver brugt både som samtaleredskab og til at dokumentere effekten af behandlingen
 • Den unge får et gavekort på 200 kr. ved hver anden samtale. Behandleren og den unge taler om gavekortets betydning for at styrke den unges motivation og fastholdelse i behandlingen
 • Efter hver fjerde samtale får den unge en skriftlig status på, hvordan behandlingen går
 • Behandleren sender sms’er med en påmindelse om næste samtale.

Manual: "MOVE - struktureret, forstærkende rusmiddelbehandling"

Fold alle teksterne ud eller ind

Effekten af MOVE

Effekten af rusmiddelbehandlingsmetoden MOVE er undersøgt i en randomiseret kontrolleret undersøgelse i ni kommuner. Deltagerne er unge (15 - 25 år), der er blevet interviewet 3, 6, 9 og 21 måneder, efter de begyndte i behandling.

9 måneder efter indskrivning i behandling viser effektevalueringen, at MOVE er en effektiv metode til opnåelse af stoffrihed: 50 procent af de interviewede unge er stoffrie 9 måneder efter indskrivning.

Effektevalueringen viser også, at MOVE fastholder de unge i behandlingen og øger andelen af gennemførte behandlingsforløb:

 • De unge er gennemsnitligt i behandling i 6,8 måneder, inklusiv opfølgningsperioden. I anden almindelig behandling er den gennemsnitlige indskrivningslængde ca. 5,9 måneder
 • De unge har færre udeblivelser fra samtalerne, og 49 procent gennemfører primærbehandlingen
 • De unge har gennemsnitligt modtaget 11 samtaler, inklusiv samtaler i opfølgningsperioden. I anden almindelig behandling modtager de unge gennemsnitligt 5,2 samtaler.

MOVE nedbringer andelen af unge, der begår kriminalitet, og øger andelen af unge, der er i uddannelse:

 • Ved indskrivning i behandlingen har 20 procent af de unge været involveret i kriminalitet indenfor de sidste 30 dage. Ni måneder efter har seks procent af de interviewede unge været involveret i kriminalitet inden for de sidste 30 dage
 • Ved indskrivning har 51 procent af de unge deltaget i uddannelsesaktiviteter indenfor de sidste 30 dage. Ni måneder efter indskrivning deltager 66 procent af de interviewede i uddannelsesaktiviteter.

De gode effekter af MOVE er i store træk fastholdt 21 måneder efter de unges indskrivning i behandling. 47 procent af de unge, der er interviewet 21 måneder efter indskrivning, er stoffrie. Antallet af unge, der har været involveret i illegale aktiviteter den sidste måned, er faldet yderligere til 4,1 pct., mens 63 pct. er i gang med en uddannelsesaktivitet.

Effektevaluering (2019): MOVE gennem 21 måneder

Effektevaluering (2017): Behandling til unge der misbruger stoffer

Implementering af MOVE

Center for Rusmiddelforskning har undersøgt implementeringen af MOVE i de ni kommuner, der har afprøvet metoden.

Undersøgelsen viser, at effekten af MOVE hænger sammen med, at metoden bliver fulgt stringent og systematisk.

Desuden viser undersøgelsen, at der er sket et kompetenceløft blandt medarbejderne. 

"MOVE - implementering af Metodeprogrammet"

Økonomiske omkostninger ved MOVE

VIVE har lavet en omkostningsvurdering og analyse af de økonomiske konsekvenser ved kommunernes brug af MOVE.

Undersøgelsen viser, at MOVE giver en nettogevinst efter det tredje år, og at metoden er omkostningseffektiv for den offentlige sektor sammenlignet med almindelig rusmiddelbehandling.

De økonomiske omkostninger består af udgifter til gavekort og flere samtaler til de unge end i anden rusmiddelbehandling.

De positive økonomiske konsekvenser skyldes, at de unge, som har fået behandling med MOVE, får færre sundhedsydelser og modtager færre overførselsindkomster sammenlignet med borgere i den almindelige rusmiddelbehandling

"Økonomisk evaluering af MOVE"

Udbredelse af MOVE

De gode erfaringer med MOVE betyder, at Socialstyrelsen understøtter udbredelsen af MOVE fra efteråret 2019.

Socialstyrelsen igangsætter toårige forløb, hvor kommunerne bliver tilbudt støtte og rådgivning til implementeringsarbejdet, gratis uddannelse til medarbejderne i metoden MOVE samt løbende sparring. Derudover vil Socialstyrelsen understøtte indsamling og brug af data i forbindelse med implementeringen.

Senest opdateret 12-03-2021

Film om MOVE

Vi har lavet en introfilm om MOVE.

Se filmen på YouTube

Ny pjece