Hjælp os med at kortlægge virksomme tilgange og metoder på handicapområdet for voksne

06-10-2021

Vi mangler viden om, hvad der virker, når det handler om at yde den bedst mulige støtte til voksne med udviklingshæmning. Derfor har Socialstyrelsen netop sendt et spørgeskema til alle relevante botilbud til voksne med udviklingshæmning, så virksomme metoder og tilgange kan kortlægges.

Voksne med udviklingshæmning har brug for den bedste socialpædagogiske indsats for at nå deres mål og drømme for livet. Derfor er det vigtigt, at vi får skabt et overblik over de tilgange og metoder, som opleves som særlig virksomme, og det skal den igangsatte spørgeskemaundersøgelse hjælpe med. Spørgeskemaet er sendt til botilbudsledere i starten af oktober måned.

For hvad virker bedst for den enkelte borger, når målet er at yde den rette hjælp og støtte i forhold til fire centrale områder i livet: selvhjulpenhed, deltagelse i fællesskaber, indflydelse i dagligdagen og mental sundhed og trivsel?

Det nye vidensgrundlag skal bidrage til, at vi fremadrettet bliver bedre til at udvælge, videreudvikle og vidensdele de tilgange og metoder, som viser sig at være særlig virksomme i den socialpædagogiske praksis.

Mere om projektet

Spørgeskemaundersøgelsen er en del af en større kortlægning af virksomme tilgange og metoder til at styrke det socialpædagogiske arbejde på botilbud for mennesker med udviklingshæmning.

Projektet, der løber i 2021, indeholder også fokusgruppeinterviews og et litteraturstudie af dansk og international forskningslitteratur samt af nordisk ”grå” litteratur, som skal afdække viden om virksomme indsatser og metoder på botilbud. Litteraturstudiet foretages af VIVE.

Du kan mere om projektet ”Screening af virksomme metoder til at styrke det socialpædagogiske arbejde på botilbud for mennesker med udviklingshæmning” her på hjemmesiden:

Læs mere om screeningsprojektet

Senest opdateret 06-10-2021

Kontakt

Lars Gemmer
Socialfaglig konsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her