Gruppeindsatser bryder borgernes sociale isolation og ensomhed

17-08-2021

En ny evaluering af fem gruppeindsatser indikerer lovende resultater. Borgerne oplever bl.a., at deres sociale isolation og ensomhed brydes, og at de styrker deres motivation og muligheder for at deltage i lokalsamfundet. Under visse forudsætninger kan gruppeindsatserne også føre til, at borgerne behøver mindre eller ingen støtte.

Målgruppen for bostøtte har været voksende gennem en årrække. Samtidig har kommunerne fået mulighed for at tilbyde gruppeforløb som en forebyggende indsats, og undersøgelser har peget på, at gruppeindsatser kan skabe lovende resultater.

Det har givet en stor efterspørgsel på både viden om, hvad der gør en gruppeindsats god, og på konkrete, virksomme gruppeindsatser, der kan anvendes i praksis.

Socialstyrelsen igangsatte på den baggrund i 2018 et projekt, der havde til formål at beskrive, videreudvikle og pilotteste fem gruppeindsatser til borgere med psykiske funktionsnedsættelser og/eller sociale problemer.  

Evalueringen af projektet ligger nu klar, og den viser, at der på tværs af de fem indsatser er indikationer på lovende resultater for de borgere, der har deltaget.

Borgerne bryder deres sociale isolation

Hovedresultaterne, der bygger på interviewpersonernes oplevede udbytte, er følgende:

  • Borgernes motivation, mestringsstrategier og handlemuligheder i forhold til deltagelse og trivsel i lokalsamfundet styrkes.
  • Borgernes sociale isolation og ensomhed brydes, og de opbygger netværk.
  • Når der er fokus på brobygning til lokalsamfundet samt opfølgning på den enkelte deltager og fokus på afslutning af gruppen (midlertidighed), kan gruppeindsatserne føre til mindre indgribende eller ingen indsatser.

Resultaterne bygger på et stort kvalitativt datamateriale, mens indsamlingen af kvantitative data blev forhindret af nedlukningen af samfundet som følge af COVID-19 .

Tværgående kernelementer

Det har været et væsentligt sigte med projektet at indkredse, hvad det mere præcist er, der gør, at indsatserne er virksomme. På tværs af de fem indsatser identificerer evalueringen følgende syv kernelementer:

  • Vurdering af deltagernes forudsætninger for deltagelse i gruppeforløbet
  • Forventningsafstemning om gruppeforløbet mellem gruppefacilitatorer og deltagere
  • Matchning af gruppedeltagerne
  • Den fagprofessionelle som gruppefacilitator
  • Løbende evaluering og tilpasning af gruppeforløbet til gruppesammensætningen
  • Opfølgning på den enkelte deltager og fokus på afslutning af gruppen (midlertidighed)
  • Brobygning til lokalsamfundet (herunder grebene kendskab, følgeskab og værtskab). 

De seks øverste kernelementer vurderer evaluator er kerneelementer, der kan betragtes som universelle, dvs. som generelle forudsætninger for en god gruppeindsats. Det sidste kerneelement er mere specifikt for projektet, hvor et af målene har været at fremme borgernes deltagelse og trivsel i lokalsamfundet.

Hent evalueringen af projektet (pdf)

Fakta om projektet

Projekt Virksomme Gruppebostøtteindsatser blev gennemført i periode 2018-20 som et såkaldt modningsprojekt i Udviklings- og Investeringsprogrammet. Projektkommunerne var Slagelse Kommune, Helsingør Kommune og Gentofte Kommune.

Evalueringen er udarbejdet af Rambøll.

Læs mere om Udviklings- og Investeringsprogrammet

Socialstyrelsen arbejder løbende med metodeudvikling inden for rammen af Strategi for Udvikling af Sociale Indsatser.

Læs mere om Strategi for Udvikling af Sociale Indsatser

Senest opdateret 19-08-2021

Kontakt

Trine Bang Nielsen
Fuldmægtig

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her