Gode råd til samarbejdet i sager om børn med handicap

25-03-2021

Hvordan kan man forebygge, at samarbejdet på børnehandicapområdet går i hårdknude? Det sættes der fokus på i et nyt inspirationskatalog, der har afsæt i sagsbehandlerens perspektiv. Kataloget bygger på en rapport, der offentliggøres samtidig.

Sagsbehandler, kommunal ledelse, PPR, VISO-specialist, skole/dagtilbud, sundhedspersonale og måske forskellige fagspecialister. Og i midten af det hele familien selv.

Der kan være mange ender, der skal mødes, i indsatsen for børn og unge med handicap, og derfor også mange snitflader og samarbejder, der skal fungere. Det kan skabe udfordringer, der i værste fald kan være en barriere for, at familien får den optimale rådgivning og støtte.

Nyt inspirationskatalog

Det er baggrunden for et nyt inspirationskatalog, som VIVE har udarbejdet for VISO i Socialstyrelsen. Kataloget har fokus på de mange forskellige typer af komplekse samarbejdsudfordringer, der kan opstå i sager, hvor et barn eller en ung har et støttebehov, og giver bud på, hvordan de kan håndteres og forebygges i praksis.

Samarbejdsudfordringerne kan have mange grader og mange udtryk. De kan have udviklet sig over lang tid, hvor der har været løbende gnidninger, eller opstå mere pludseligt i forbindelse med konkrete hændelser.

De kan være eksplicit italesatte, fx i form af mundtlige eller skriftlige klager. Eller de kan være præget af usagte uenigheder og udfordringer, som fx kan komme til udtryk ved manglende åbenhed og tillid, der igen kan føre til manglende lyst og initiativ til at samarbejde. 

Fokus på sagsbehandlerens perspektiv

Det nye katalog tager udgangspunkt i sagsbehandlerens perspektiv og sætter særligt fokus på det karakteristiske i samarbejdet med forældrene, barnet/den unge og skolen.

Gode strategier i forhold til forældresamarbejde handler fx i høj grad om tydelighed og nysgerrighed. Det er vigtigt at skabe ærlige og respektfulde dialoger, også om svære beslutninger, og at vise forståelse for forældres sorg og bekymringer over deres barns situation.

På tværs af de specifikke samarbejdsrelationer er der også en række vigtige opmærksomhedspunkter, der går igen under nøgleord som dialog, forventningsafstemning, åbenhed, handling og vidensdeling.

Hent inspirationskataloget om samarbejde

Systematisk undersøgelse af 29 sager

Inspirationskataloget bygger på en systematisk undersøgelse af samarbejdsrelationer i 29 udvalgte sager om børn og unge med funktionsnedsættelser.  Og en kvalitativ caseundersøgelse i 5 kommuner.

Caseundersøgelsen tager ligesom inspirationskataloget afsæt i sagsbehandlernes perspektiv og erfaringer. Der er fokus på relationen til familien såvel som på det professionelle samarbejde - både internt i kommunen og på tværs af forskellige instanser og fagligheder.

Resultaterne af undersøgelsen foreligger nu som en rapport og er ligesom inspirationskataloget udarbejdet af VIVE for VISO.

Hent rapport om samarbejde på børnehandicapområdet

Få gratis rådgivning af VISO

VISO rådgiver i komplicerede sager på blandt andet børnehandicapområdet om fx proces eller indsats. Der ydes rådgivning både i enkeltsager og i forhold til grupper af borgere med samme problemstilling.

VISO kan i visse situationer også rådgive om, hvordan man sikrer kvalitet i sagsbehandlingen i sager, der er præget af fx et højt konfliktniveau.

VISOs rådgivning er gratis.

Læs mere om VISOs ydelser

Senest opdateret 26-03-2021

Taskforce – Handicap

Taskforcen har løbende formidlingstilbud til kommunerne om sagsbehandling.

Få fx jeres egen temadag om et aktuelt emne, der optager jer.

Se mulighederne

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her