En koordineret indsats hjælper udsatte ledige i job

08-04-2021

Flere kommer i job og trivslen stiger, når udsatte ledige tilbydes en koordineret og integreret social- og beskæftigelsesrettet indsats. Det viser en ny evaluering af satspuljeprojektet ”Social støtte i overgang til og fastholdelse af job”.

Beskæftigelsesindsatsen har i flere år haft fokus på at hjælpe udsatte ledige i job. Samtidig har en høj generel beskæftigelse i samfundet medført en efterspørgsel på arbejdskraft på landets virksomheder.

Alligevel er der en gruppe af borgere, som det ikke er lykkes at hjælpe i beskæftigelse, nemlig de mest udsatte. For denne gruppe skal der mere end en beskæftigelsesrettet indsats til. Målgruppen har behov for en sammenhængende indsats, der tager højde for deres ofte komplekse vanskeligheder, på tværs af social- og beskæftigelsesområdet for at opnå og bevare fodfæstet på arbejdsmarkedet.

Det er netop, hvad satspuljeprojektet "Social støtte i overgang til og fastholdelse af job" har haft fokus på. Projektet blev igangsat i 2017 af Socialstyrelsen i samarbejde med Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) for afprøve, om en koordineret og integreret socialfaglig og beskæftigelsesrettet indsats kan hjælpe flere af de mest udsatte ledige med at få og fastholde et job.

Nu foreligger slutevalueringen, og den viser positive resultater i forhold til både trivsel og beskæftigelse.

Indsats og målgruppe

I fem projektkommuner - Brøndby, Halsnæs, Jammerbugt, Mariagerfjord og Tønder - indgik jobcentret og socialforvaltningen et forpligtende samarbejde om at tilbyde udsatte ledige en tværfaglig og sammenhængende indsats. Målgruppen for indsatsen var aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år med mindst 1 år i kontanthjælpssystemet.

Indsatsen består i, at borgerne får en tværfaglig opstart og en samlet plan og hjælpes hurtigt ud på en virksomhed, der passer til den enkeltes jobmål og ønsker.

Sideløbende får borgeren tidsafgrænset social støtte efter den evidensbaserede metode Critical Time Intervention (CTI) til at håndtere de udfordringer, der kan opstå i overgangen til beskæftigelse. Med indsatsen styrkes fokus på de mest udsatte borgeres særlige behov for støtte og hjælp på arbejdspladsen, ligesom det beskæftigelsesrettede fokus styrkes i den sociale indsats.

Det viser evalueringen

Evalueringens hovedkonklusioner er:

Flere borgere kommer i ordinær beskæftigelse og støttet beskæftigelse såsom fleksjob og løntilskud. Fx er 20 pct. af indsatsgruppen i ordinær beskæftigelse efter et år. I kontrolgruppen drejer det sig om 11 pct. Det svarer til, at 82 pct. flere borgere er kommet i job.

Flere borgere starter i en virksomhedspraktik. 80 pct. af indsatsgruppen og 41 pct. af kontrolgruppen har deltaget i en virksomhedsrettet indsats.

Borgerne oplever en højere trivsel. I løbet af indsatsperioden stiger borgernes trivsel i gennemsnit fra 49 til 57 point på en skala fra 1-100.

Generelt ses der ikke en øget tro på egne evner eller øget arbejdsmarkedsparathed hos indsatsgruppen. Evalueringen finder dog en positiv sammenhæng mellem udvikling i borgernes trivsel, arbejdsmarkedsparathed og tro på egne evner og borgernes overgang til job.

Evalueringen er udarbejdet af Rambøll.

Se den afsluttende evalueringsrapport af projektet (pdf)

Inspiration til andre kommuner

Der er i forbindelse med projektet udarbejdet en guide, der kan inspirere andre kommuner til at styrke den tværfaglige indsats for udsatte ledige.

Guiden beskriver, hvad det kræver at tilbyde en koordineret socialfaglig og beskæftigelsesrettet indsats, og giver eksempler på, hvordan tiltagene kan omsættes til praksis i den enkelte kommune.

Se inspirationsguiden til kommuner (pdf)

Senest opdateret 08-04-2021

Manual til metoden

Critical Time Intervention (CTI) er en evidensbaseret metode, der er brugt med positive erfaringer til en række mårgrupper.

Socialstyrelsen har udarbejdet en manual om anvendelse af CTI i overgangen fra ledighed til beskæftigelse.

Hent CTI-manualen (pdf)

Læs mere om CTI generelt

Kontakt

Anders Søberg
Specialkonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her