Den anbefalede indsats til voksne med kompleks erhvervet hjerneskade

03-11-2021

Socialstyrelsen har netop offentliggjort den reviderede udgave af forløbsbeskrivelsen for borgere, der har fået en kompleks hjerneskade og typisk har behov for en helhedsorienteret og højt specialiseret indsats. Det anbefales, at der arbejdes recoveryorienteret og med et fælles fagligt afsæt i neuropsykologi og neuropædagogik.

Voksne med kompleks erhvervet hjerneskade udgør en lille målgruppe af borgere, der typisk har et stort behov for støtte. Borgerne kan have flere sammensatte problematikker og vil ofte have mange forskellige funktionsnedsættelser, som kan være sjældne, komplicerede og omfattende samt have væsentlig betydning for flere livsområder.

Det stiller særlige krav til tilrettelæggelsen af en både sammenhængende, helhedsorienteret og højt specialiseret indsats, der kan fremme den enkelte borgers funktionsevne og livskvalitet.

For at understøtte kommunernes arbejde på området udgav Socialstyrelsen i 2016 derfor en såkaldt forløbsbeskrivelse med evidensbaserede anbefalinger til indsatsen. Forløbsbeskrivelsen er nu offentliggjort i en ny udgave, der beskriver både de anbefalede kompetencer samt den volumen og intensitet, der vurderes at være nødvendig.

Udgivelsen præciserer forskelle og ligheder mellem den social- og sundhedsfaglige indsats og kan bruges sammen med Sundhedsstyrelsens publikation Anbefalinger for tværsektorielle forløb for voksne med erhvervet hjerneskade, som den supplerer på en række områder.

Fælles faglig forståelsesramme

Socialstyrelsen anbefaler, at der arbejdes ud fra borgercentreret tilgang med fokus på recovery og empowerment, således at borgeren selv deltager i formuleringen af målene for rehabiliteringen og planlægningen af det konkrete forløb.

Det anbefales også, at der tages udgangspunkt i en fælles faglig forståelsesramme, baseret på neuropsykologi og neuropædagogik, og at borgerens funktionsevne løbende revurderes, så det sikres, at indsatserne modsvarer de aktuelle behov.

Konkret formidles viden og anbefalinger om:

  • Målgruppens udfordringer
  • Udvalgte faglige indsatser og metoder, der kan understøtte en helhedsorienteret indsats
  • Inddragelse af de nærmeste pårørende
  • Koordinering og organisering af de faglige indsatser i et interdisciplinært samarbejde.

Udarbejdet i samarbejde med andre aktører
Forløbsbeskrivelsen er målrettet kommunale ledere med ansvar for planlægning, tilrettelæggelse og implementering af højt specialiserede indsatser til voksne med kompleks erhvervet hjerneskade. Udgivelsen kan også have interesse for tilbud og ansatte, der arbejder med målgruppen, ligesom den kan være relevant for pårørende og interessegrupper.

Forløbsbeskrivelsen er udarbejdet i samarbejde med Styrelsen for Undervisning og Kvalitet og en række centrale eksperter og interessenter, herunder KL, Danske Regioner, Sundhedsstyrelsen og relevante brugerorganisationer.

Hent forløbsbeskrivelsen om hjerneskade (pdf)

Forløbsbeskrivelsen er udarbejdet af Socialstyrelsen i regi af National Koordination, der bl.a. skal sikre, at der er det fornødne udbud af indsatser til borgere på det mest specialiserede social- og specialundervisningsområde.

Læs om National Koordination generelt

Senest opdateret 03-11-2021

Kontakt

Dea Andersen
Socialfaglig konsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her