Årsrapport 2020 om socialtilsynene

27-10-2021

Socialstyrelsen udgiver hvert år en årsrapport om de fem socialtilsyn. Rapporten indeholder fakta og nøgletal om socialtilsynenes aktiviteter. Derudover indeholder årsrapporten 2020 en temaanalyse, der sætter fokus på socialtilsynets godkendelse af plejefamilier og den generelle udvikling inden for plejefamilieområdet. Årsrapporten viser, at der i lighed med tidligere år er en stor variation på tværs af tilsynene.

De fem socialtilsyn fører tilsyn med landets sociale tilbud og plejefamilier. I 2020 omfattede tilsynet 1.956 sociale tilbud og 5.733 plejefamilier.

Socialtilsynene har ligesom så mange andre været underlagt restriktioner og andre vilkår som følge af COVID-19. Alle landets sociale tilbud og plejefamilier har dog som minimum modtaget et lovpligtigt tilsynsbesøg i 2020, hvilket må anses som meget positivt forholdene taget i betragtning.

Færre uanmeldte tilsynsbesøg

De fem socialtilsyn gennemførte 10.060 anmeldte tilsynsbesøg og 2.869 uanmeldte tilsynsbesøg i 2020. Samlet set er der i 2020 gennemført 13 pct. færre uanmeldte tilsynsbesøg end i 2019.

Knap et ud af tre tilsynsbesøg på de sociale tilbud var uanmeldt (29 pct.), mens det gjaldt knap hver femte tilsynsbesøg i plejefamilier (18 pct.). På begge områder er der tale om et lille fald sammenlignet med sidste år.

I lighed med tidligere år er der fortsat stor variation i andelen af uanmeldte besøg på tværs af socialtilsynene, hvilket kan være udtryk for forskellig praksis blandt socialtilsynene.

Stadigt begrænset anvendelse af sanktioner

Generelt iværksættes der få sanktioner med 82 påbud på tilbudsområdet og 44 påbud på plejefamilieområdet i 2020.

Antallet af iværksatte påbud er faldet på tilbudsområdet, hvorimod antallet af påbud på plejefamilieområdet er steget i 2020 sammenlignet med året før, men begge områder er dog stadig på et højere niveau end i 2018. Antallet af skærpede tilsyn og godkendelser med vilkår er omtrent på samme niveau som sidste år.

På tværs af socialtilsynene er der en vis forskel i, hvor ofte sanktioner anvendes.

Stor variation i sagsbehandlingstiden

Den 1. juli 2019 trådte lovændringer på plejefamilieområdet i kraft, herunder et nyt godkendelseskoncept for plejefamilier, som er blevet taget i anvendelse i alle socialtilsyn.

Sammenlignes socialtilsynenes godkendelse af plejefamilier før og efter det nye godkendelseskoncept for plejefamilier, er der tale om en stigning i sagsbehandlingstiden i alle fem tilsyn samtidig med, at der er variation i sagsbehandlingstiden på tværs af socialtilsynene.

Flere socialtilsyn nævner at aflysning af grundkurser som følge af Covid-19 restriktioner kan være årsagen til stigningen i sagsbehandlingstid. Derudover er det Socialstyrelsen vurdering, at variationen på tværs af socialtilsynene ikke er udtryk for væsentlige faglige forskelle i godkendelsesprocessen. Variationen kan derimod være udtryk for, at socialtilsynene har valgt at organisere godkendelsesprocessen forskelligt.

Hovedparten af klagesager stadfæstes

Ankestyrelsen er klagemyndighed for socialtilsynenes afgørelser, og har i 2020 modtaget i alt 42 nye klagesager vedrørende socialtilsynenes afgørelser. Ankestyrelsen har truffet afgørelse i 35 sager, hvoraf 32 blev stadfæstet.

Se årsrapporten for socialtilsynene 2020

Baggrund

Socialstyrelsen følger løbende praksis i socialtilsynene og understøtter udførelsen af godkendelses- og tilsynsopgaven med relevant vejledning og materiale m.v. Som led i dette arbejde udgives en årsrapport om tilsynenes virksomhed.

Læs mere om Socialstyrelsens arbejde med socialtilsynene

 

 

Senest opdateret 27-10-2021

Kontakt

Karen Beck Mathiesen
Fuldmægtig

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her