14 indsatser til børn og unge med angst eller depression

10-06-2021

Hvordan kan vi sætte tidligt ind for at hjælpe børn og unge, der lider af angst eller depression? Hvilke sociale indsatser er virksomme, og hvilke kerneelementer går igen? Det beskrives i en ny kortlægning af 14 nordiske indsatser, der hovedsageligt er baseret på kognitiv adfærdsterapi.

Flere nyere danske undersøgelser finder, at psykisk mistrivsel og dårligt mentalt helbred er et voksende problem blandt danske børn og unge, herunder også angst og depression.

Særligt pigerne rammes: Forskning viser, at allerede fra 6-årsalderen viser der sig en øget forekomst af psykiske symptomer blandt piger, og fra pubertetsalderen og frem optræder depression og angst op til fem gange hyppigere hos piger end hos drenge.

Der er derfor et øget fokus på, at den tidlige indsats for børn og unge med psykiske vanskeligheder må forstærkes for at sikre, at deres problemer ikke vokser sig større.

Systematisk beskrivelse

Der savnes imidlertid indsigt i, hvilke sociale indsatser der er mest virksomme, og hvad der mere præcist kendetegner disse indsatser. Socialstyrelsen har derfor bedt VIVE om afdække området. 

Resultatet foreligger nu i form af kortlægning af 14 virksomme indsatser fra Danmark, Norge og Sverige til børn og unge i alderen 3-18 år med korterevarende symptomer på angst eller depression. For hver indsats redegøres der systematisk for målgruppen, metoden, implementeringen og effekten.  

Hovedparten af indsatserne er helt eller delvist baseret på kognitiv adfærdsterapi, hvor der tages udgangspunkt i tænkningen og evnen til at erkende. Formålet er at ændre uhensigtsmæssige negative tanker, så følelser og adfærd afspejler og passer til situationen. Der er desuden fokus på at lære barnet eller den unge at løse problemer i hverdagen, så der dannes grundlag for varige forbedringer af trivslen.

Syv kerneelementer

Udover kataloget af enkeltindsatser rummer kortlægningen en sammenlignende analyse af de teoretiske tilgange, metoder og resultater i indsatserne. På baggrund heraf identificeres syv tværgående kerneelementer, nemlig:

  • Psykoedukation
  • Udarbejdelse af handleplaner og målsætning
  • Kognitiv omstrukturering
  • Eksponering
  • Mestring
  • Involvering af familie
  • Forebyggelse af tilbagefald.

Kernelementerne svarer i høj grad til hovedelementerne i kognitiv adfærdsterapi.

Resultatet af vidensafdækningen vil kunne indgå i vurderingen af, om der er grundlag for at igangsætte et arbejde med at videreudvikle og udbrede udvalgte indsatser rettet mod målgruppen.

Hent vidensafdækningen

Forløbsprogrammer for børn og unge

Sundhedsstyrelsen har udgivet forløbsprogrammer for børn og unge med forskellige psykiske lidelser, blandt andet depression og/eller angst.

Hent forløbsprogrammet om angst/depression på sst.dk

Programmerne er for nylig blevet evalueret for Socialstyrelsen og Sundhedsstyrelsen:

Se nyheden om evalueringen

Senest opdateret 11-06-2021

Kontakt

Stinne Grydehøj
Specialkonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her