VISO hjælper kommunerne, når det er rigtig svært

10-06-2020

En ny analyse viser, at VISO især rådgiver kommuner i hele landet, når det er rigtig svært i sager om autisme, udviklingshæmning, angst, opmærksomhedsforstyrrelser og udadreagerende adfærd. Der er tale om, at borgerne er tungere belastede end andre med tilsvarende problemstillinger.

VISO er sat i verden for at rådgive i de mest komplicerede sager på social- og specialundervisningsområdet. Men hvad kendetegner i praksis de sager, der lander på VISOs bord?

Det har Socialstyrelsen undersøgt ved at sammenligne de fem oftest forekommende målgrupper i VISOs rådgivningsforløb med målgrupper, der har samme diagnose ifølge Landspatientregistret, men som ikke har været involveret i et VISO-forløb.

Stor problemtyngde

Analysen viser, at kommunerne især trækker på VISO i de sager, hvor borgerne har problemer med en særlig høj kompleksitet. Analysen viser dermed, at VISO anvendes i overensstemmelse med sit formål.

Flere af børnene og de unge i VISO-forløb har modtaget forebyggende foranstaltninger og specialundervisning sammenlignet med børn og unge med samme diagnose. Dette gælder på tværs af alle de fem målgrupper i analysen. Der er fx også tale om, at børn og unge med angst har haft flere ambulante besøg i psykiatrien. Samtidig er flere af børnene og de unge anbragt uden for eget hjem.

Voksne med autisme, opmærksomhedsforstyrrelse, angst eller udviklingshæmning, der indgår i et VISO-forløb, befinder sig i højere grad uden for arbejdsmarkedet og modtager flere handicapkompenserende ydelser i forhold til øvrige voksne med tilsvarende diagnoser. Der er således tale om, at voksne er mere udfordret af et nedsat funktionsniveau og svære psykiske vanskeligheder.

Analysen viser også en vis forskydning i forhold til den rådgivning, der efterspørges. Kommunerne opsøger nu primært VISO for at få rådgivning om relevante indsatser, mens de tidligere i højere grad efterspurgte viden om målgruppen i sig selv. Men der er dog fortsat mange, som ønsker viden om målgruppen.

Find analysen af VISOs målgrupper

Få gratis rådgivning af VISO

Oplever en kommune udfordringer med at hjælpe og støtte socialt udsatte eller handicappede børn, unge og voksne, kan VISO give gratis og vejledende rådgivning.

Det kan enten være i forhold til den enkelte borger, hvor VISO fx kan bistå en sagsbehandler i en myndighedsfunktion med udredning af borgerens ressourcer og udfordringer. Det kan også være i forhold til en gruppe af borgere med sammenlignelige problematikker, hvor VISO fx kan holde oplæg på temadage og workshops samt drøfte den konkrete praksis og afprøvning af metoder mv.  

Rådgivningsforløbet bliver tilrettelagt i tæt samarbejde med kommunen og tager udgangspunkt i de konkrete udfordringer, kommunen oplever.

Læs mere om VISOs rådgivning til fagpersoner

 


 [

 

Senest opdateret 11-06-2020

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her