Styrk opsporing af mistrivsel hos små børn gennem aktivt forældresamarbejde

12-11-2020

Socialstyrelsen inviterer til virtuelt temamøde om tidlig opsporing og reaktion på mistrivsel hos 0-6-årige børn. Temamødet holdes 9. december 2020 og har fokus på, hvordan et tæt og tidligt samarbejde med barnets forældre kan understøtte en tidlig opsporing og indsats.

Socialstyrelsen afholder i perioden 2019-21 en række regionale temamøder om tidlig opsporing hos 0-6-årige børn. På grund af coronasituationen afvikles møderne i 2020 som et fælles virtuelt møde, som erstatter de tidligere udmeldte fysiske møder.

Temamødet sætter fokus på, hvordan medarbejdere på tværs af almen- og specialområdet kan styrkes i at håndtere og tilrettelægge samarbejdet med forældre, så forældrene så vidt muligt indgår som aktive medspillere, når der er bekymring for barnets trivsel – ikke mindst i de situationer, hvor opsporingsarbejdet kalder på samarbejde med PPR og/eller socialrådgiver.

Det er helt centralt for medarbejdere i dagtilbud og sundhedspleje at etablere et tillidsbaseret og gensidigt forældresamarbejde, når de skal understøtte små børns udvikling og trivsel. Undersøgelser og erfaringer fra praksis viser imidlertid, at dialogen med forældrene kan være vanskelig, når der opstår bekymring for barnets trivsel, og til tider vanskeliggøre selve opsporingsprocessen.

Det kan du opleve på temamødet

Da temamødet afholdes virtuelt, har vi afkortet det oprindelige program, så det er passer til deltagelse via skærm. De kommunale workshops, der tidligere er blevet annonceret, udgår, men der vil være mulighed for at stille spørgsmål undervejs og komme med korte input til en afsluttende paneldebat mellem oplægsholderne på baggrund af deltagernes spørgsmål. 

Socialstyrelsen rammesætter indledningsvis dagens fokus på forældresamarbejde som led i en tidlig opsporing og indsats på småbørnsområdet.

Anne Marie Villumsen, forskningsleder ved VIA University College, indleder med et fagligt oplæg om, hvordan forældre kan indgå som aktive deltagere, både når det gælder opsporing, risikovurdering og arbejdet frem mod en evt. underretning.

Herefter vil Hvidovre Kommune fortælle om erfaringer med et kompetenceudviklingstiltag, der styrker de professionelles viden om og kompetencer til at etablere og håndtere forældresamarbejdet.

Endelig vil praksiskonsulenter fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet holde et oplæg om det generelle og inddragende forældresamarbejde på dagtilbudsområdet. Oplægget har fokus på, hvordan dette samarbejde sikrer sammenhæng på tværs af dagtilbud og hjem og understøtter den vigtige tidlige dialog, hvis der opstår bekymring for barnets trivsel.

Praktiske oplysninger

Temamøderne er henvendt til fx områdeledere, faglige og pædagogiske ledere fra sundhedspleje, dagtilbud, PPR og myndighedsområdet samt faglige medarbejdere fra de enkelte områder, herunder fremskudte socialrådgivere, pædagogiske konsulenter og dagplejekonsulenter.

Det kan evt. også være relevant for chefer fra dagtilbudsområdet.

Mødet afholdes virtuelt 9. december fra kl. 09.00 – 12.00. Deltagelse sker via et link, der tilsendes et par dage før.

Det er gratis at deltage, og pladserne tildeles efter først til mølle-princippet. Ved mange tilmeldinger forbeholder vi os retten til at fordele pladserne blandt de tilmeldte kommuner og organisationer.

Tilmeldingsfristen er 4. december 2020.

Program og tilmelding til virtuelt temamøde 9. december

Nyheden er oprindelig oprettet 19. august 2020 og opdateret og relanceret 12. november 2020 i forbindelse med, at de oprindeligt annoncerede fysiske møder er omlagt til ét virtuelt møde. Red.

Få rådgivning om opsporing af mistrivsel

Socialstyrelsen tilbyder rådgivningsforløb om tidlig opsporing og reaktion på mistrivsel hos børn i sundhedspleje og dagtilbud.

Det tilbydes 1 - 2 nye forløb med opstart i januar 2021. Der er aktuelt åbent for ansøgninger via Socialstyrelsen.dk.

Ansøgningsfristen er 17. november kl. 12.

Læs mere og få adgang til ansøgningsmateriale

Senest opdateret 12-11-2020

Kontakt

Holger Kristoffersen
Fuldmægtig

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her