Sådan arbejder kommunerne med en tidligere forebyggende indsats

30-01-2020

Gode opvækstbetingelser for flere børn og unge. Det er den overordnede ambition bag omlægningen til en tidligere forebyggende indsats, som en række kommuner har arbejdet med de senere år. To nye udgivelser beskriver erfaringerne til inspiration for andre. Begge udgivelser er udarbejdet af VIVE for Socialstyrelsen.

Mange danske kommuner har de senere år arbejdet med at omlægge til en tidligere forebyggende indsats for børn og unge i udsatte positioner.

Den overordnede ambition med omlægningen, som Socialstyrelsen har understøttet gennem en række initiativer siden 2014, er, at flere børn og unge får gode betingelser for deres opvækst og oplever den trivsel, sund­hed og læring, der skal til for at have et godt børneliv og senere også klare sig godt i voksenlivet.

To nye udgivelser -  en erfaringsopsamling og et inspirationskatalog - samler nu op på en række kommuners erfaringer med arbejdet og supplerer med praksisnære cases.

Begge udgivelser er udarbejdet af VIVE for Socialstyrelsen.

Kommunernes hovedresultater

Erfaringsopsamlingen beskriver i alt 18 kommuners udvikling, resultater og udfordringer inden for både almen-, myndigheds- og udførerområdet.

Som hovedresultater fremhæves, at der er indikationer på:

  • Opsporing af flere børn og unge i mistrivsel på et tidligere tidspunkt i problemudviklingen
    Flere kommuner oplever, at almenområdet er blevet god til at identificere mistrivsel. Fremskudte socialrådgivere gør det fx tydeligere for almenområdet, hvornår man bør udarbejde en underretning.

  • En mere koordineret og helhedsorienteret indsats
    Oplevelsen hos medarbejderne er, at der er etableret et langt bedre tværfagligt samarbejde, og at det skaber bedre trivsel for børnene, fordi indsatserne bliver mere helhedsorienterede. Flere kommuner fremhæver særligt samarbejdet mellem myndighedsområdet og almenområdet, hvor der bl.a. er etableret en bedre forståelse af hinandens arbejdsopgaver og et mere tilgængeligt samarbejde.
  • Styrket fokus på forebyggelse af anbringelse uden for hjemmetI en del af kommunerne opleves et fald i antallet af anbringelser. Nogle kommuner oplever samtidig den forandring, at de nyanbragte især er mindre børn og ikke unge, hvilket tilskrives kommunernes justeringer i den forebyggende praksis. Nøgletal fra flere af kommunerne viser tillige en stigning i udgifterne til anvendelse af forebyggende forløb og hjemmebaserede foranstaltninger.

Hent erfaringsopsamlingen om tidligere forbyggende indsats

Inspirationskatalog med otte cases

Det er forskel­ligt, hvordan kommunerne arbej­der med omlægningen af indsatsen. Nogle kommuner har valgt at arbejde med udvalgte områder af omlægnin­gen, mens andre arbejder mere bredt.

Med inspirationskataloget kommer vi tættere på nogle af kommunernes konkrete tiltag. Fx beskrives, hvordan Assens med dialogbaseret underretning har styrket samarbejdet med forældrene, mens man i Herning har sat fokus på tæt opfølgning i sagsbehandlingen.  

De i alt otte cases er ikke dækkende for hele omlægningen, men kan give inspiration til konkrete tiltag i arbejdet mod en tidligere forebyg­gende indsats.

Kataloget er blevet til i forlængelse af VIVEs erfaringsopsamling og en række casesbesøg i udvalgte kommuner.

Hent inspirationskataloget om tidligere forebyggende indsats

 

Senest opdateret 30-01-2020

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her