Rådgivning om sagsbehandling i de tungeste sager på social - og specialundervisningsområdet

09-11-2020

Har I en eller flere særligt svære sager? VISO tilbyder rådgivning om sagsbehandling i enkeltsager eller i en flerhed af sager med samme problematik. Ydelsen er et gratis tilbud til børne- og voksenområdet og sætter fokus på inddragelse, faglig udredning, valg af indsats og opfølgning.

Har I en eller flere komplekse, langvarige og måske konfliktfyldte sager i jeres kommune? Og kunne I tænke jer et blik udefra for at komme videre? Så henvend jer til VISO i Socialstyrelsen. VISO tilbyder rådgivning til hvordan I styrker kvaliteten i sagsbehandlingen på det specialiserede socialområde.

Rådgivningsydelsen er et tilbud til myndighedsniveauet i kommunen og kan igangsættes under eller efter et afsluttet VISO-forløb. Rådgivningen henvender sig til børne- og voksenområdet og varetages af konsulenter fra VISOs centrale enhed.

Mange kender VISO fra rådgivningen, der foregår i samarbejde med VISOs leverandørnetværk. Den rådgivning handler primært om målgrupper. VISOs rådgivning i sagsbehandling har derimod fokus på at styrke den socialfaglige kvalitet i sagsbehandlingen.

Sådan foregår det

Metodisk tages der afsæt i en systematisk gennemgang af det samlede sagsmateriale fra de sidste to år. På baggrund af sagsgennemgangen udarbejdes en rapport med anbefalinger inden for fire områder: Inddragelse, faglig udredning, valg af indsats og opfølgning.

Efterfølgende tilbydes 1-3 rådgivningsgange, der tager afsæt i anbefalingerne fra VISO. Rådgivningen er fleksibel og tager udgangspunkt i den aktuelle problemstilling i den eller de enkelte sag(er), der ligger til grund for rådgivningen.  

Hvilke sager drejer det sig om?

Sagerne er kendetegnet ved:

  • stor problemtyngde og socialfaglig kompleksitet
  • langvarige sagsforløb, hvor mange indsatser har været afprøvet
  • forskellige problemforståelser blandt de fagprofessionelle og mellem professionelle og borgere
  • udfordringer med inddragelse af barnet, borgeren, forældre eller pårørende
  • udfordringer med styring og overblik.

Kontakt VISO

Hvis I står med en eller flere sager med komplekse sociale problemstillinger, der gør sagsbehandlingen svær, eller hvor der er store samarbejdsudfordringer, så kontakt VISO og hør nærmere.

Rådgivningen er gratis ligesom VISOs øvrige ydelser.

VISO kan kun tilbyde rådgivning i sagsbehandling i sager, hvor der tidligere har været et VISO-forløb eller sideløbende med et VISO-forløb.

Læs mere om rådgivningstilbuddet

VISOs rådgivning og taskforce-forløb

VISOs rådgivning i sagsbehandling har altid afsæt i særligt komplicerede enkeltsager, hvor problemstillingerne ikke er kendetegnede for flertallet af sagerne i kommunen. Rådgivningen gives derfor ikke på et organisatorisk niveau.

Har I behov for rådgivning om sagsbehandling på organisatorisk niveau, henvises til taskforcen på hhv. børne- og ungeområdet og handicapområdet. Læs om de aktuelle tilbud:

Taskforcen på børne- og ungeområdet

Taskforcen på handicapområdet

 

 

 

 

Senest opdateret 09-11-2020

Kontakt

Stine Kirkegaard Øritsland
Fuldmægtig

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her