Ny kortlægning af socialpsykiatrien

06-05-2020

Størstedelen af landets kommuner har recovery og rehabilitering højt på dagsordenen på socialpsykiatriområdet. Der er dog mange udfordringer med at få tilgangen forankret i praksis, herunder i samarbejdet med borgeren om borgerens handleplan og udviklingsmål. Det fremgår af en ny kortlægning.

Mange af landets kommuner er i gang med at udvikle den socialpsykiatriske indsats i retning af mere fokus på recovery og rehabilitering, og nogle kommuner er endda nået rigtig langt i dette arbejde. Der tegner sig dog også et billede af udfordringerne i udviklingsarbejdet. Det fremgår af en ny kortlægning, som PwC har udarbejdet for Socialstyrelsen.

Kortlægningen er gennemført af PwC som led i Socialstyrelsens initiativ: ”Partnerskab om strategisk udvikling og omlægning af socialpsykiatrien”, som løber frem til udgangen af 2022. Formålet med initiativet er at understøtte en omfattende organisatorisk og faglig udvikling af socialpsykiatrien med fokus på recovery og rehabilitering. Som optakt til initiativet skal kortlægningen tegne et billede af, hvor langt landets kommuner aktuelt er i denne udvikling og omstilling, og hvad der udfordrer kommunerne.

Recovery er et fokusområde

Strategi- og målarbejdet på det socialpsykiatriske område opleves som relativt solidt mange steder, og mere end ni ud af ti kommuner fremhæver, at recovery og rehabilitering er et fokusområde.

Kortlægningen viser dog også, at det er en generel udfordring at sikre systematisk forankring af en recovery-orienteret tilgang helt ude i den konkrete praksis, hvor der samarbejdes med borgeren. Det gælder eksempelvis i  samarbejdet med borgeren om borgerens handleplan og udviklingsmål.

En anden udbredt udfordring er at skabe et gennemgående fokus på recovery i alle dele af organisationen. I mange kommuner er det således typisk enkelte områder, afdelinger eller sociale tilbud, der er gået foran i omstillingen. Men for at sikre et reelt fælles afsæt for samarbejdet med borgeren, skal hele organisationen med.

Samarbejde og styringsgrundlag

Kommunerne oplever generelt, at deres organisering understøtter samarbejdet om borgere med psykiske vanskeligheder og at samarbejdet internter velfungerende.

Det gælder særligt i forhold til bostøtte- og botilbudsindsatsen. Større udfordringer er der i forhold til samarbejdet på tværs af forvaltninger og med regionen, almen praksis og civilsamfundet.

Tid, vedholdenhed og fokus

Det konkluderes i rapporten, at udviklingen af en recovery-orienteret organisation og faglig praksis tager tid og kræver vedholdenhed på alle niveauer. Det pointeres også, at det er en forudsætning, at der er et vedvarende fokus på at fremme den kultur og det mindset, som recovery-tilgangen indebærer.

Hent den nye kortlægning af socialpsykiatrien

Baggrund

”Partnerskab om strategisk udvikling og omlægning af indsatsen i socialpsykiatrien” er et af seks delinitiativer under et samlet initiativ, der skal give socialpsykiatrien et bredt kvalitetsløft. Baggrunden er det stigende pres på socialpsykiatrien, som mange kommuner er udfordret af.

Både partnerskabsprojektet og de øvrige delinitiativer tager afsæt i en recovery-orienteret og rehabiliterende tilgang. 

Læs mere om partnerskabsprojektet og de øvrige delinitiativer

Læs mere om recovery

Senest opdateret 06-05-2020

Kontakt

Maria Lincke Løkke
Chefkonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her