Ny guide til systematisk opsporing af unge i risiko for hjemløshed

12-03-2020

Unge i hjemløshed lever i høj grad som sofasovere, og deres hjemløshed er ikke altid synlig. Socialstyrelsen præsenterer en guide med en ny systematik og nye redskaber til opsporing og forebyggelse af unges hjemløshed. Udgivelsen er målrettet fagpersoner, der møder unge i deres daglige arbejde.

I overgangen fra barn til voksen skal den unge lære at tage ansvar for sig selv. For mange er det en udfordrende livsfase, og for nogle udsatte unge - fx unge der har været anbragt eller er psykiske sårbare - kan overgangen være særligt svær og resultere i hjemløshed.

­Unge i hjemløshed lever i markant højere grad end voksne i hjemløshed som sofasovere, hvor de på skift overnatter hos forskellige familiemedlemmer og venner, mens de kun i begrænset omfang færdes på fx herberger eller er umiddelbart genkendelige i gadebilledet. Deres hjemløshed er derfor ikke altid synlig – og årsagerne til den kan være mangeartede.

For at understøtte indsatsen over for unge, der er i hjemløshed eller i risiko for hjemløshed, udgiver Socialstyrelsen nu en praktisk guide, der beskriver arbejdet fra tidlig opsporing til dialog med den unge og igangsættelse af fremadrettede handlinger.

Opsporingsguidens formål og indhold

Formålet med opsporingsguiden og de tilhørende redskaber er at skabe en fælles tilgang og et fælles sprog på tværs af forvaltninger, fagområder og aktører og dermed understøtte arbejdet med forebyggelse af hjemløshed blandt unge.  

Guiden er inddelt i faser og understøtter en systematisk vurdering af den unges situation og risiko ud fra 10 forskellige dimensioner, bl.a. boligsituation, familie/opvækst, rusmidler, uddannelse/beskæftigelse og psykisk sårbarhed. Målgruppen er unge i alderen 14 til 24 år og dækker både unge, der allerede modtager forskellige former for støtte i kommunalt regi, og unge, som endnu ikke er opsporet.

Det faglige afsæt for guiden er Housing First for Unge. Housing First-tilgangen, der også kendes fra voksenområdet, har fokus på en tidlig stabilisering af boligsituationen, idet der samtidig ydes en intensiv og fleksibel social støtte.

Centralt for opsporingsguiden er også det helhedsorienterede syn på den unge. Den unge betragtes først og fremmest som ung, ikke som hjemløs, og der lægges vægt på, at hjemløsheden i høj grad ses som et symptom på – og i sammenhæng med - den unges øvrige udfordringer og psykiske eller sociale problemstillinger.

Baseret på forskning og praksis

Den nye guide er blevet udviklet dels på baggrund af en litteraturkortlægning, dels en samskabende proces med flere kommuner, hvor redskaberne er blevet testet af praktikere, revideret og gentestet. Guiden og redskaberne er således baseret på både forskning og praksis.

Guiden er målrettet medarbejdere, der møder unge i udsatte positioner i deres daglige arbejde, fx UU-vejledere, skolelærere og myndighedssagsbehandlere, men også medarbejdere, der arbejder i frivillige foreninger, NGO’er mv.

Hent: guiden til opsporing af unge i hjemløshed

Senest opdateret 15-04-2020

Vil du vide mere?

Socialstyrelsen har udgivet et vidensnotat om unge og hjemløshed og tilbyder også rådgivning på området.

Hent vidensnotat

Se vores rådgivningstilbud

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her