Kend reglerne og styrk forebyggelse af magtanvendelse

06-10-2020

Vil I vide mere om reglerne om magtanvendelse på voksenområdet og metoder til at forebygge magt? Og vil I høre, hvordan magtanvendelse opleves af borgere? Så tilmeld jer Socialstyrelsens webinar 10. november 2020 og få ny viden og inspiration. I kan også finde konkrete oplysninger, film, case, rapporter og meget andet materiale her på Socialstyrelsen.dk.

Ved årsskiftet trådte servicelovens reviderede regler for magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne med betydelig og varigt nedsat funktionsevne i kraft.

Læs om ændringerne i magtanvendelsesreglerne

Både borgere og pårørende, fagpersoner og myndighedspersoner har behov for viden om reglerne og hvilken betydning, de har, både for forvaltningen og i hverdagen på tilbuddene. Socialstyrelsen har derfor udarbejdet en række materialer om reglerne i let tilgængelige formater, der alle fås i både trykt og elektronisk udgave:

Se infomaterialerne om regler om brug af magt

Socialstyrelsen har også afholdt ti temadage for fagpersoner om magtanvendelse. Efterspørgslen har været stor, og Socialstyrelsen afholder derfor nu også et webinar om magtanvendelse.

Webinar om magtanvendelse

Webinaret vil dels indeholde en grundig introduktion til reglerne om magtanvendelse og dels inspiration til, hvordan magtanvendelse kan forebygges til dagligt samt et indblik i borgeres perspektiv på brug af magt.

Konkret gennemgår VISO-konsulent i Socialstyrelsen Bodil Seneca Lie magtanvendelsesreglerne på webinaret.

Herefter sætter vi fokus på forebyggelse i det daglige med konkrete metoder og tilgange til forebyggelse af både magt og voldsomme episoder. VISO leverandør Annette Høj Kristensen fra Kærhuset præsenterer her metoder og redskaber til at komme bagved borgerens adfærd og forstå den. Oplægget vil desuden indeholde fortællinger fra praksis som eksempler på, hvordan magtanvendelse kan opstå, men også forebygges.

LA2 er en recovery-orienteret metode til at forebygge voldsomme episoder og fremme trivsel på botilbud. VISO leverandør Marie Louise Stochholm fra SOPRA vil på webinaret præsentere grundtankerne i LA2 og konkrete redskaber og eksempler på anvendelse af dem.
 
Til slut vil ph.d. Stine Grønbæk Jensen på baggrund af den helt nye  undersøgelse ’Erfaret Magt’ (udg. medio oktober 2020) give et indblik i, hvordan beboerne selv erfarer situationer, hvor de fastholdes: Hvordan skaber de mening med fastholdelserne, hvilke strategier, følelser og selvfølelser er magtanvendelser forbundet med - og med hvilke konsekvenser.

Deltagelse i webinaret er gratis, og tilmeldingsfristen er den 5. november 2020. 

Tilmeld dig webinaret om magtanvendelse

Webinaret bliver optaget og gjort tilgængeligt på Socialstyrelsen.dk primo december.

Vil du vide mere? 

Med de reviderede magtanvendelsesregler over for voksne, der trådte i kraft 1.januar 2020, er der kommet nye skemaer til registrering og indberetning af magtanvendelse og en formulartvang, som betyder, at skemaerne skal anvendes.

Se skemaer til registrering og indberetning af magtanvendelse

Der er desuden oprettet et råd for tryghedsskabende velfærdsteknologi, der har til opgave at indstille, hvilke velfærdsteknologiske løsninger, der kan anvendes efter magtanvendelsesreglerne.

Læs om Rådet for Tryghedsskabende Velfærdsteknologi

Der vil blive foretaget en evaluering af de reviderede magtanvendelsesregler over for voksne. Evalueringen løber fra 2019 – 2022.

Læs om evalueringen af magtanvendelsesreglerne

Der gælder en række særlige indgrebsmuligheder overfor domfældte borgere med udviklingshæmning:

Læs om domfældte borgere med udviklingshæmning

Nyheden er opdateret 8. oktober med en tilføjelse om, at webinaret optages og senere bliver tilgængeligt på Socialstyrelsen.dk. Red.

Senest opdateret 07-10-2020

Tilmelding

Deltag i vores gratis webinar 10. november 2020 om magtanvendelse.

Tilmeldingsfrist: 5. november.

Tilmeld dig webinaret