Digitalisering – muligheder og barrierer for mennesker med funktionsnedsættelser

01-10-2020

Digitalisering tænkes mere og mere ind i sociale indsatser. Hvad betyder det for mennesker med funktionsnedsættelser? Det drøfter en gruppe organisationer, forskere og embedsfolk ved et nordisk netværksmøde den 5. oktober 2020.

Digitalisering tænkes i stigende grad ind i sociale indsatser og har potentiale til også i fremtiden at få en markant rolle, når det drejer sig om at understøtte, at mennesker med funktionsnedsættelser kan deltage i samfundet på lige fod med andre. En øget digitalisering kan dog også rumme udfordringer og stiller krav om, at tilgængelighed tænkes ind i designet af digitale løsninger. 

Det er baggrunden for et virtuelt netværksmøde, som afholdes den 5. oktober 2020.

Digital deltagelse

Her vil Stefan Johansson, ph.d. og forsker ved Begripsam i Sverige, præsentere sin afhandling ”Design til deltagelse og inklusion følger”.

I afhandlingen opstiller Stefan Johansson en ramme for, hvordan vi kan forstå og forske i digital deltagelse i samfundet for mennesker med funktionsnedsættelser. Han drøfter den rolle, design spiller, og introducerer sine tanker om, hvordan man kan give både menneskelig, teknisk og strukturel støtte for at understøtte deltagelse for mennesker med funktionsnedsættelser.

Stefan Johanssons oplæg følges af et udvalg af konkrete erfaringer fra praksis i de nordiske lande. Derefter vil deltagerne diskutere digitalisering af sociale indsatser, og de både positive og negative effekter af dette for mennesker med en funktionsnedsættelse. Mødets drøftelser danner grundlag for formulering af anbefalinger til Nordisk Ministerråd om, hvordan man på tværs af de nordiske lande fremadrettet kan arbejde med temaet.

FNs Verdensmål

Arrangementet holdes af Socialstyrelsen i samarbejde med Nordisk Velfærdscenter og er en del af Nordisk Ministerråds arbejde med FN’s verdensmål og Agenda 2030 i forhold til universelt design, deltagelse og demokrati. Det holdes for en særligt indbudt kreds af organisationer, forskere og embedsfolk fra hele Norden.

Målet med det nordiske projekt er at fremme udveksling af erfaring og viden ud fra fem delmål i Agenda 2030. Dette gøres ved at skabe netværk, indsamle viden og gode eksempler på implementeringen af målene.

Læs om  Stefan Johannsons forskning på Begripsams hjemmeside

Stefan Johannsons afhandling er tilgængelig i Digitala Vetenskapliga Arkivet:

Hent Stefan Johannsons afhandling (pdf)

Læs mere om arbejdet med Agenda 2030 på Nordisk Velfærdscenters hjemmeside

Senest opdateret 01-10-2020

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her