Vold i nære relationer – nyt tema på Vidensportalen

06-09-2019

Vold i nære relationer er et samfundsproblem, som har sundhedsmæssige, økonomiske og sociale omkostninger. Volden kan både være af fysisk og psykisk karakter, og den kan være en enkeltstående hændelse eller del af en systematisk, kontrollerende adfærd. Læs det nye tema på Vidensportalen og få viden om målgruppen, definitionen på vold og indsatser mod vold.

Socialstyrelsens nye tema på Vidensportalen sætter fokus på vold i nære relationer, der forekommer på tværs af både køn, kultur og samfundslag. Omfanget af volden er svært at opgøre, fordi de voldsudsatte sjældent anmelder volden eller kommer i kontakt med hjælpesystemet.

Vidensportalens tema præsenterer tre indsatser mod vold i nære relationer, nemlig Critical Time Intervention (CTI) for kvinder på krisecenter, Ud af Voldens Skygge og Dialog mod Vold. Temaet beskriver desuden målgruppen og definerer begrebet vold i nære relationer.

Critical Time Intervention

Critical Time Intervention (CTI) er en evidensbaseret case-management-metode, der har til formål at støtte socialt udsatte borgere i en kritisk overgangsfase.

CTI kan bl.a. anvendes til at yde koordinerende rådgivning og kan støtte voldsudsatte kvinder i overgangen fra krisecenter til eget hjem og til et liv uden vold. En afprøvning viser, at kvinderne efterfølgende oplever en reduktion i volden, bedre trivsel både fysisk og psykisk og en styrket tilknytning til arbejdsmarkedet.

Selvom CTI-indsatsen er lidt dyrere end det almindelige koordinerende rådgivningsforløb, viser en beregning, at den kan betale sig, hvis kvinden kommer mellem en og fire uger tidligere i beskæftigelse, eller hvis krisecenteropholdet forkortes med tre til fem dage.

Læs på Vidensportalen om CTI

Ud af Voldens Skygge

Ud af Voldens Skygge er en indsats, som Mødrehjælpen har udviklet for at skabe et helhedsorienteret behandlingstilbud for voldsudsatte. Målgruppen er voldsudsatte mødre og fædre og deres børn, og omfatter både voldsudsatte som aktuelt er i et voldeligt forhold og som tidligere har været det.   

En evaluering viser, at deltagerne efter forløbet oplever forbedringer på centrale parametre, fx reduktion i PTSD-symptomer og i angst- og depressionssymptomer. Indsatsen er landsdækkende, og det er gratis for kommuner at henvise borgere til Mødrehjælpens visitation.

Læs på Vidensportalen om Ud af Voldens Skygge

Dialog mod Vold

Dialog mod Vold er en landsdækkende, familieorienteret indsats, hvor der gives psykologbehandling til både voldsudøveren, den voldsudsatte og deres børn. Indsatsen er baseret på evidensbaserede metoder og har til formål at stoppe den voldelige adfærd og anvise alternative veje til konflikthåndtering. Forløbet tilpasses til den enkelte families behov.

Dialog mod Vold har afdelinger i Odense, Aarhus og København.

Læs på Vidensportalen om Dialog mod vold  

Se det samlede tema på Vidensportalen om vold i nære relationer

Se oversigten over temaer om udsatte voksne på Vidensportalen

Senest opdateret 06-09-2019

Kontakt

Claudia Strasser
Specialkonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her