Vil I udvikle jeres tilbud i samarbejde med Socialstyrelsen?

12-12-2019

Socialstyrelsen tilbyder igen rådgivningsforløb til socialpsykiatriske tilbud. Forløbet har fokus på at styrke kvaliteten i indsatsen via en recovery-orienteret og rehabiliterende tilgang og foregår i tæt samarbejde med kommunerne. Ansøgningsfrist: 30. januar.

Antallet af borgere, der modtager hjælp i socialpsykiatrien, er ifølge KL steget med 17 pct. fra 2014 til 2017.

Med den rette indsats har langt de fleste borgere med psykiske vanskeligheder et betydeligt udviklingspotentiale. En lang række kommuner er allerede godt i gang med at udvikle og omlægge indsatsen mod en mere recovery-orienteret og rehabiliterende tilgang, men udviklingen stiller store krav til både ledere og medarbejdere i kommunerne og på de socialpsykiatriske tilbud.

Hjælp til bedre indsatser

Det er baggrunden for Socialstyrelsens nye indsatsteam, der tilbyder socialpsykiatriske tilbud et rådgivningsforløb for i fællesskab at styrke kvaliteten i socialpsykiatrien.

Rådgivningsforløbene understøtter en effektiv udbredelse og forankring af den aktuelt bedste viden på socialpsykiatriområdet. Rådgivningen bygger særligt på viden om recovery-orienterede og rehabiliterende indsatser, og forløbene er derfor målrettet kommuner og socialpsykiatriske tilbud, der ønsker at udvikle og forbedre indsatsen med dette afsæt.

Gennem et indsatsforløb kan I forvente at få:

 • Et indblik i egne styrker og udviklingsmuligheder i forhold til forbedring af kvaliteten i indsatsen.
 • Styrkede kompetencer til at skabe vellykkede forandringer, der øger kvaliteten i indsatsen.
 • Styrket den fælles faglige forståelse i forhold til recovery-orienteret rehabilitering.
 • Mere systematik i indsatsen.

Følgende regionale, private og kommunale socialpsykiatriske tilbud kan søge om et indsatsforløb:

 • Tilbud i borgerens eget hjem efter § 85 i lov om social service.
 • Botilbud efter §§ 107, 108 i lov om social service.
 • Botilbud efter almenboligloven med støtte efter serviceloven § 85.

De enkelte rådgivningsforløb bliver tilpasset ansøgernes ønsker og ressourcer både i forhold til indhold og varighed. Et forløb kan tage udgangspunkt i et eller flere af følgende temaer:

 • Ledelse og organisation
 • Helhed og sammenhæng
 • Samarbejde med borgeren
 • Sundhed
 • Civilsamfund
 • Uddannelse og beskæftigelse

Rådgivningsforløb

Et rådgivningsforløb indeholder tre faser:

 1. En opstartsfase, hvor indsatsteamet og tilbuddet afstemmer forventninger og drøfter, hvordan indsatsforløbet skal se ud, så tilbuddet får mest muligt ud af forløbet.
 2. En analysefase, hvor tilbuddet og indsatsteamet i samarbejde analyserer eksisterende praksis og peger på styrker og udviklingsområder. Tilbuddene beslutter herefter hvilke anbefalinger, der skal arbejdes videre med i forløbet.
 3. En udviklingsfase, der understøtter de organisatoriske og ledelsesmæssige forudsætninger for at omsætte metoder, redskaber og anbefalinger til mere vidensbaseret og fagligt funderet praksis.

Når forløbet er afsluttet, kan I blandt andet forvente et styrket ledelsesmæssigt og organisatorisk grundlag for faglig udvikling, og at ledere og medarbejdere i højere grad kan anvende dokumenterede faglige metoder og redskaber til udvikling og fastholdelse af kvaliteten i det enkelte tilbud.

Praktiske oplysninger

Indsatsforløbene er gratis for tilbuddene og forventes at vare fra 4 til 12 måneder, alt efter behov og ønsker.

Ansøgningsfristen for et indsatsforløb er 30. januar 2020.

Indsatsteamet er en del af det overordnede initiativ Styrket kvalitet i socialpsykiatrien, som består af i alt seks delinitiativer.

Læs mere om indsatsforløbene og find ansøgningsskema samt  vejledning her

Senest opdateret 12-12-2019

Kontakt

Rune Løgstrup
Specialkonsulent

Kontakt

Aleksander Marzec Petersen
Chefkonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her