Udviklingshæmning og udfordrende adfærd – nyt tema på Vidensportalen

17-01-2019

Når en person med udviklingshæmning udviser udfordrende adfærd, skal det forstås som et tegn på, at personen ikke trives. Læs det nye tema på Vidensportalen og få viden om udfordrende adfærd og den kompleksitet, der påvirker adfærden.

Socialstyrelsens nye tema på Vidensportalen sætter fokus på borgere med udviklingshæmning og udfordrende adfærd. Udfordrende adfærd er en betegnelse for adfærd, som er anormal og socialt uegnet, og som ofte viser sig ved udadreagerende, stereotyp eller selvskadende adfærd. Det er altså ikke en diagnose, men et handlemønster.

Forskning viser, at mellem 4 og 20 pct. af personer med udviklingshæmning har en udfordrende adfærd.

Vidensportalens tema præsenterer de ofte komplekse forhold, der gør, at den udfordrende adfærd opstår.

Temaet beskriver tre indsatser: Positiv Adfærdsstøtte, Cognitive Behavioural Anger Management Intervention og Low Arousal. Derudover sætter temaet blandt andet fokus på velfærdsteknologi, der kan reducere den udfordrende adfærd, og risiko- og beskyttelsesfaktorer.

Positiv Adfærdsstøtte

Positiv Adfærdsstøtte har til formål at øge borgerens livskvalitet og reducere udfordrende adfærd. Indsatsen er baseret på forebyggende og reaktive interventioner og giver metoder til at klarlægge årsagerne til adfærden, gennemføre forandringer i borgerens miljø og træne færdigheder. På den måde lærer borgeren alternativer til den udfordrende adfærd.

Artiklen præsenterer viden om Funktionel Kommunikationstræning, der er en valideret tilgang til Positiv Adfærdsstøtte og udfordrende adfærd.

Læs om indsatsen Positiv Adfærdsstøtte

Cognitive Behavioural Anger Management Intervention 

Cognitive Behavioural Anger Management Intervention er rettet mod voksne med mild til moderat udviklingshæmning. Indsatsen er gruppebaseret og bygger på kognitiv adfærdsterapi, og målet er at give deltagerne færdigheder i at håndtere vrede. Indsatsen afholdes af medarbejdere fra det dagtilbud, hvor deltagerne i forvejen er, og består af ugentlige sessioner i 12 uger.

Læs om indsatsen Cognitive Behavioiral Anger Management Intervention

Low Arousal

Low Arousal har til formål at give fagprofessionelle kompetencer til at støtte borgeren i at ændre en udfordrende adfærd. Tilgangen fokuserer på, hvordan den fagprofessionelle kan ændre sin adfærd, så konfronterende situationer undgås. På den måde hjælpes borgeren til at udvikle hensigtsmæssige strategier til at tackle vanskelige situationer.

Læs om indsatsen Low Arousal

Se hele temaet på Vidensportalen om udviklingshæmning og udfordrende adfærd

Se oversigten over temaer om handicap på Vidensportalen

 

Senest opdateret 17-01-2019

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her