Nyt vejledningsmateriale om adoption uden samtykke

06-11-2019

Der er kommet nye regler på området for adoption uden samtykke. Socialstyrelsen har derfor revideret sit vejlednings- og inspirationsmateriale til kommunale sagsbehandlere, så det afspejler den aktuelle sagsproces og lovgivning.

Formålet med adoption uden samtykke er at give børn, hvis biologiske forældre er varigt uden forældreevne, bedre muligheder for en barndom og opvækst i et trygt miljø med stabile familierelationer.

Folketinget vedtog i foråret nye regler på området. Med loven, der trådte i kraft den 1. juli 2019, gennem­føres en række forenklinger i sagsbehandlingen, mens der ikke ændres ved betin­gelserne for at kunne indstille en sag til adoption uden samtykke.

Området er kompliceret og præget af dilemmaer. For at understøtte kommunerne i sagsbehandlingen har Socialstyrelsen tidligere udgivet et vejlednings- og inspirationsmateriale. Det genudgives nu i en opdateret udgave, der afspejler den nye lovgivning og den aktuelle sagsproces.

Den nye håndbog

Håndbogen beskriver de nye regler med fokus på kommunens rolle og ansvar – og de særlige udfordringer og opmærksomhedspunkter, der typisk opstår i relation til arbejdet med sager, hvor adoption uden samtykke kan komme på tale.

Der er formuleret nye cases, baseret på faktiske sagsforløb, med tilhørende dilemmaer. Casene skal tjene som inspiration for de kommunale fagfolk, der beskæftiger sig med området, og fungere som eksempler på, hvordan et sagsforløb kan tage sig ud i praksis.

Den opdaterede håndbog har desuden et styrket fokus på at give en praksisnær og uddybende vejledning om emner eller situationer, der typisk kan giver anledning til spørgsmål og usikkerhed i kommunerne.

Hent den nye udgave af håndbogen Adoption uden samtykke her

Hvad er nyt i loven?

Overordnet er der tale om en forenkling af sagsprocessen.

Kompetencen til at træffe afgørelse flyttes fra Familieretshuset til Ankestyrelsen. Kompetencen til at beskikke advokater for parterne flyttes fra Familieretshuset til kommunen.

Der indføres s hjemmel til, at børn, der adopteres uden samtykke til andre end deres plejefamilie, placeres midlertidigt hos den kommende adoptivfamilie, når Ankestyrelsen har truffet afgørelse om adoption uden samtykke. Dermed understøtter processen, at børnene placeres så tidligt som muligt i deres blivende familie.

Læs på Retsinformation.dk om adoption uden samtykke

Få hjælp hos VISO

VISO bistår stadig landets kommuner med gratis vejledende rådgivning i sager, hvor de overvejer at indstille til adoption uden samtykke og tilbyder også temadage om emnet i den enkelte kommune. VISO har siden 1. oktober rådgivet i 87 potentielle sager om adoption uden samtykke, og afholdt temadage i 28 kommuner.

Du kan læse mere om VISOs rådgivning i Adoption uden samtykke – En videns- og erfaringsopsamling (2018) 

Ønsker I besøg af VISO? Ring på 72 42 40 00 eller send en mail til viso@socialstyrelsen.dk.

Senest opdateret 06-11-2019

Kontakt

Dea Thomsen
Projektleder

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her