Nu videreudvikles Voksenudredningsmetoden

19-03-2019

En ny version af Voksenudredningsmetoden VUM er på vej og vil være tilgængelig i 2020. Metoden videreudvikles, så den i højere grad understøtter borgerens recovery og rehabilitering samt systematik og ensartethed i sagsbehandlingen. En del af udviklingsarbejdet foregår i samarbejde med KL i regi af projekt Fælles Faglige Begreber.

Socialstyrelsen er i gang med at videreudvikle Voksenudredningsmetoden (VUM). Den nye version af metoden bliver tilgængelig i løbet af første kvartal i 2020.

VUM er en metode til sagsbehandling, der både skal understøtte en systematisk udredning af borgerens behov og en lovmedholdelig og effektiv sagsbehandling. Metoden anvendes til både borgere med handicap, psykiske vanskeligheder og sociale problemer.

VUM blev udviklet af Socialstyrelsen i samarbejde med KL og Ministeriet for børn, ligestilling, integration og sociale forhold i perioden 2009-11 og anvendes i forskellig udstrækning i 92 kommuner.

Siden har kommunerne øget deres fokus på borgernes recovery og rehabilitering, ligesom der er kommet både megen ny viden og ny lovgivning til som fordrer, at der ses på VUM igen. Den nye udgave af VUM vil derfor yderligere understøtte en rehabiliterende og recovery-orienteret tilgang, så metoden bedst muligt matcher kommunernes aktuelle behov.  

Vigtige pejlemærker i videreudviklingen

Det er et vigtigt pejlemærke for Socialstyrelsens arbejde med videreudvikling af VUM, at den skal være lige anvendelig i forhold til alle målgrupper inden for voksenområdet.

Den nye udgave af metoden vil i højere grad understøtte, at der arbejdes tæt sammen med borgeren, og at der tages afsæt i dennes tro, håb og drømme, når det vurderes, hvilken støtte borgeren har behov for. Her er belysningen af borgerens ressourcer og fokus på helhed og sammenhæng i indsatsen væsentlige elementer.

Som en del af ”Handlingsplan til styrkelse af kvaliteten i sagsbehandlingen på handicapområdet” skal udviklingen af VUM også sikre, at metoden i højere grad understøtter lovmedholdelighed i sagsbehandlingen, en bedre og mere synlig borgerinddragelse samt mere systematik og ensartethed i sagsbehandlingen og i bestillingen af sociale indsatser. Og i forlængelse heraf også bidrage til at løse udfordringen med høje omgørelsesprocenter hos Ankestyrelsen.

Revideringen af metoderedskaberne og metodehåndbogen er nu i gang. Senere udvikles et materiale, der skal understøtte dialogen med borgeren og lægge op til, at borgeren indgår aktivt i udredningen.

Samarbejde med KL om fælles faglige begreber

I den nye udgave af VUM indarbejdes nye begreber vedrørende indsatser og funktionsevne. Begreberne er udviklet i samarbejde med KLs projekt Fælles Faglige Begreber.

Som led i samarbejdet er der også udarbejdet dokumentationsværktøjer til dialogen mellem myndighed og udfører, herunder et indsatskatalog og et redskab til vurdering af borgerens funktionsevne.

Socialstyrelsen vil løbende orientere om videreudviklingen af VUM.

Læs beskrivelsen af videreudviklingsprojektet

Læs spørgsmål og svar om videreudviklingen af Voksenudredningsmetoden

Læs mere om de fælles faglige begreber og konkrete produkter på KLs hjemmeside

Senest opdateret 19-03-2019

Kontakt

Maj-Britt Lundum Storm
Specialkonsulent

Kontakt

Helle Wittrup-Jensen
Specialkonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her