Her går jobfokus og social støtte hånd i hånd

25-09-2019

Borgere med komplekse problemer står ofte udenfor arbejdsmarkedet. En midtvejsevaluering indikerer positive resultater af virksomhedsforløb og samtidig støtte til at mestre hverdagen både ude og hjemme.

Borgere med psykiske, fysiske eller sociale problemer står meget ofte uden for arbejdsmarkedet. For at hjælpe disse borgere i job er der behov for en mere sammenhængende indsats, der tager højde for deres ofte komplekse problemer. Beskæftigelsesindsatsen kan ikke stå alene.

Det er baggrunden for projektet ’Social støtte i overgang til og fastholdelse af job’, hvor socialforvaltningen og jobcenteret i fem kommuner har arbejdet tæt sammen om for at hjælpe udsatte ledige i ordinær beskæftigelse.

Projektet blev igangsat af Socialstyrelsen i 2017 i samarbejde med Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Nu foreligger en midtvejsevaluering, der beskriver tankegangen, metoden og de foreløbige resultater.

Job First-tilgangen 

Projektet bygger på Job First-tilgangen. Det vil sige, at borgeren hjælpes hurtigt ud på en virksomhed, der passer til borgerens ønsker og behov. Samtidig med virksomhedsforløbet får borgeren socialfaglig støtte via metoden CTI (Critical Time Intervention).

CTI er en evidensbaseret metode, der er udviklet til at understøtte udsatte borgere i svære overgangsfaser. Ved starten af virksomhedsforløbet får den ledige tilknyttet en CTI-støtteperson, der hjælper borgeren med at falde til på arbejdspladsen, mestre udfordringer på jobbet og sikre en stabil hverdag.

Hovedresultaterne

Midtvejsevalueringen af projektet viser, at både lederne og medarbejderne vurderer, at det tværgående samarbejde mellem jobcenter og socialområde er blevet styrket. Det fremgår også, at der er en stor tro på, at borgerne kommer tættere på arbejdsmarkedet, om end der sker et lille fald i forventningerne undervejs.

Der ses en markant stigning i antallet af borgere, som er i en virksomhedsrettet indsats. Konkret har 88 pct. af borgerne, som har modtaget CTI-støtte, været i et virksomhedsrettet tilbud, hvor dette kun var tilfældet for 47 pct. af disse borgere et år før, at indsatsen blev iværksat.

Der er desuden indikationer på, at indsatsen skaber progression i borgernes antal af ordinære timer. Ved midtvejsstatus er det således 34 pct. af borgerne, som har opnået ordinære timer i et eller andet omfang mod 20 pct. før projektstart.

Borgernes trivsel ser ud til at stige i takt med, at borgerne deltager længere tid i indsatsen. Resultaterne indikerer, at den gennemsnitlige trivsel for de borgere, der har været igennem alle CTI-faser, nærmer sig det danske befolkningsgennemsnit i sidste fase af CTI-forløbet. Det er dog netop en gennemsnitsbetragtning, der også dækker over, at en del borgere oplever en tilbagegang i trivsel. 

Slutevaluering i 2020

Ved udarbejdelsen af midtvejsevalueringen er det kun er et meget lille antal borgere, som har gennemført flere målinger, og tallene er derfor behæftet med stor usikkerhed. 

Midtvejsevalueringen er udarbejdet af Rambøll, som også står for den endelige effekt- og omkostningsevaluering ved udgangen af 2020.

Se midtvejsevalueringen af projektet om social støtte i overgangen til og fastholdelse af job

Se artikel på dr.dk om projektet

Senest opdateret 25-09-2019

Kontakt

Anders Søberg
Specialkonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her