Evaluering af initiativ om udsatte børns faglighed

11-09-2019

Satspuljeinitiativet "Styrket faglighed blandt udsatte børn i folkeskolen" er blevet evalueret. Evalueringen indikerer, at de afprøvede indsatser ikke generelt har haft effekt på de udsatte børns faglige kompetencer. Indsatserne har i varierende grad haft en effekt på elementer af børnenes trivsel.

Børn med svag socioøkonomisk baggrund og udsatte børn er blandt dem, der i gennemsnit klarer sig dårligst i den danske folkeskole. Det er én af folkeskolens store udfordringer, blandt andet fordi børns faglige og sociale kompetencer i skolen har indflydelse på deres senere muligheder i ungdoms- og voksenlivet.

Forsøg med fire indsatser

Forsøgsprogrammet "Styrket faglighed blandt udsatte børn i folkeskolen" har til formål at forbedre det faglige niveau i dansk og matematik hos udsatte børn og børn med lav socioøkonomisk baggrund. Projektet består af to skolerettede og to skoleunderstøttende indsatser.

De to skolerettede indsatser foregår i undervisningen og er målrettet skoler, hvor mindst fem elever i klassen har forældre med grundskole eller gymnasial uddannelse som højest fuldførte uddannelse. De to skoleunderstøttende indsatser i hjemmet er målrettet børn som enten er anbragt eller modtager en forebyggende foranstaltning i hjemmet. De skoleunderstøttende indsatser er også afprøvet blandt fagligt udfordrede børn.

De skolerettede indsatser

De to skolerettede indsatser er Struktureret elevsamarbejde på tværs af årgange og Supplerende faglig støtte fra studerende. I Struktureret elevsamarbejde læser ældre elever over et forløb på 14 uger sammen med yngre elever. I Supplerende faglig støtte laver en gruppe yngre elever, der er fagligt udfordrede i matematik, matematikøvelser med lærer- eller pædagogstuderende i en periode på 14 uger.

De skoleunderstøttende indsatser

De to skoleunderstøttende indsatser er Makkerlæsning, hvor barnet gennem 16 uger læser med en forælder eller en anden omsorgsperson, og Klub Penalhus, hvor barnet i løbet af 16 uger modtager seks pakker med bl.a. bøger, matematikmaterialer og spil.

Primære resultater

Evalueringen indikerer, at de skolerettede indsatser ikke har effekt på elevernes faglige kompetencer målt ved de nationale test. Det vil sige, at de elever, der fik tildelt indsatserne, ikke klarer sig bedre i læsning og matematik end de elever, der deltog i den almindelige undervisning. De skolerettede indsatser har vist få, men midlertidige effekter på visse aspekter af elevernes trivsel.

De skoleunderstøttende indsatser har visse effekter i forhold til børnenes evner i læsning. Den ene indsats, Makkerlæsning, har således en vis effekt på elevernes evne til at knække den alfabetiske kode og identificere ord. Den anden indsats, Klub Penalhus, har tilsvarende en effekt på afkodning blandt fagligt udfordrede børn.

De skoleunderstøttende indsatser har ifølge rapporten flere positive effekter på børnenes trivsel. Nogle af børnene er samtidig blevet gladere for at gå i skole, og flere makkerlæsere fortæller, at de har oplevet større læselyst og øget selvtillid hos børnene.

Fakta om evalueringen

Forsøgsprogrammet "Styrket faglighed blandt udsatte børn i folkeskolen" er satspuljefinansieret og blev igangsat i 2015. Det har været drevet i et samarbejde mellem Socialstyrelsen og Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

Evalueringen er gennemført af Trygfondens Børneforskningscenter i samarbejde med Rambøll Management Consulting og VIA University College.

Evalueringen er udført ved hjælp af et lodtrækningsforsøg og hviler på både kvantitative og kvalitative data. I evalueringen tages der visse forbehold for resultaterne, bl.a. fordi datamængden er begrænset pga. rekrutterings- og frafaldsproblemer, og fordi der har været udfordringer i implementeringen af indsatserne. Der gøres i evalueringen også opmærksom på, at de deltagende 5. klasseelever i læsning og matematik er testet på et niveau over deres klassetrin.

Se evaluering og praksisrettet resumé af projektet om udsatte børns faglighed

Senest opdateret 12-09-2019

Kontakt

Mette Agerskov Smith
Specialkonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her