Botilbud og forvaltninger kan igen søge om hjælp til voldsforebyggelse

05-12-2019

Socialstyrelsen tilbyder gratis indsatsforløb, der skal fremme trivsel og tryghed og forebygge voldsomme episoder på botilbud. Forløbene tager afsæt i de nationale retningslinjer på området og kan søges af forvaltninger og sociale botilbud. Vi åbner nu for tre nye runder i 2020. Ansøgningsfrister 24. januar, 27. marts og 12. maj.

På mange sociale botilbud forekommer voldsomme episoder aldrig eller kun meget sjældent. På andre sociale botilbud er voldsomme episoder en løbende udfordring og nogle steder endda en del af hverdagen. 

Skældsord, trusler og fysisk vold har store konsekvenser for trivslen for både medarbejderne og borgerne og dermed også for kvaliteten af den socialfaglige indsats. Uanset hvor sjældent eller ofte voldsomme episoder forekommer, er det derfor vigtigt at forebygge.

Socialstyrelsen tilbyder derfor en række indsatsforløb til botilbud, boformer for hjemløse og ledelsesniveauet i de regionale og kommunale forvaltninger. Forløbene skal understøtte implementeringen af de nationale retningslinjer til forebyggelse af voldsomme episoder og fremme trivsel og tryghed for både borgerne og medarbejderne.

Til både tilbud og forvaltninger

Indsatsforløbene er rettet mod kommuner, regioner og private tilbud, der enten har et behov for at styrke deres arbejde med at forebygge voldsomme episoder og fremme tryghed og trivsel, eller som ønsker at øge deres generelle kompetencer på området.

Botilbudsforløb
Botilbuddene tilbydes forløb á 8 måneders varighed. 

Forløbet sætter fokus på vidensgrundlaget til forebyggelse af voldsomme episoder og analyse af den lokale praksis på området. Tilbuddet udvælger herefter de indsatsområder, man vil arbejde med, og igangsætter udviklingsaktiviteter, der understøtter tilbuddets mål med indsatsen. Forløbene afsluttes med fokus på resultater og forankring.

Modellen for indsatsforløbene er udviklet af Socialstyrelsen på baggrund af bl.a. dialog med praksis og to pilotforløb.

Forvaltningsforløb
Forløbene til forvaltningerne varer mellem 4-8 måneder, og kan søges af ledelsesniveauet i kommuner og regioner. Der tages også her udgangspunkt i lokale behov og de samme indholdselementer, der er skitseret i indsatsforløbene på botilbudsniveau. 

Forvaltningen kan i dialog med Socialstyrelsen vælge at fokusere helt eller delvist på udvalgte temaer i det voldsforebyggende arbejde med afsæt i, hvor man i forvejen har arbejdet med forebyggelse af voldsomme episoder på forvaltningsniveauet, og hvor man ser de største behov.

Der kan både søges om forvaltningsforløb for hele botilbudsområdet eller for et udvalgt område af forvaltningen, eksempelvis alene for en række socialpsykiatriske botilbud.

Praktiske oplysninger

Der gennemføres op til 75 forløb i perioden 2018-20.

Der er ansøgningsfrister til begge typer af forløb d. 24. januar, 27. marts og 12. maj i 2020. Der er udarbejdet en ansøgningsvejledning, hvor man kan læse mere om indholdet af de to forløb, det forventede udbytte og om, hvad det indebærer at deltage.

Forløbene er gratis for deltagerne (fraset medarbejdertimer og forplejning). 

Yderligere oplysninger og adgang til ansøgningsmaterialet

Se de nationale retningslinjer til forebyggelse af voldsomme episoder på botilbud

Sidste chance for at søge

OBS! De forløb, der tilbydes i foråret 2020, er de sidste.

Ønsker I hjælp til at forebygge voldsomme episoder på jeres tilbud og fremme tryghed og trivsel, er det derfor nu, I skal søge.

Se nyhed 5. marts 2020 om forebyggelse på botilbud

Nyheden er rettet 6. december 2019: Det fremgik tidligere, at der gennemføres op til 75 forløb pr. år. Det er rettet, idet der er tale om 75 forløb over hele perioden 2018-20. Vi beklager fejlen. Red.

Nyheden er opdateret 5. marts 2020 med tilføjelse af den røde boks.

Sidste chance for at søge

OBS! De forløb, der tilbydes i foråret 2020, er de sidste.

Ønsker I hjælp til at forebygge voldsomme episoder på jeres tilbud og fremme tryghed og trivsel, er det derfor nu, I skal søge.

Se nyhed 5. marts 2020 om forebyggelse på botilbud

Senest opdateret 05-03-2020

Kontakt

Line Zimmer Rasmussen
Specialkonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her